FACTSHEET

- STARTING A BUSINESS

การปฏิรูปด้านการเริ่มต้นธุรกิจ

ผลกระทบ ใครได้ผลประโยชน์จากอันดับ DB ที่ดีขึ้น

- DEALING WITH CONSTRUCTION PERMIT

การปฏิรูปด้านการขออนุญาตก่อสร้าง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกรุงเทพมหานคร

- GETTING ELECTRICITY

การปฏิรูปด้านการขอใช้ไฟฟ้า

- REGISTERING PROPERTIES

การปฏิรูปด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน

- GETTING CREDIT

ฺBusiness security searching manual

- PROTECTING MINIRITY INVESTOR

คำชี้แจงและการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผุ้ลงทุนเสียงข้างน้อย

- PAYING TAXES

การปฏิรูปใน Doing Business 2020 ของกรมสรรพากร

การปฏิรูปใน Doing Business 2020 ของสำนักงานประกันสังคม

- ENFORCING CONTRACTS

การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง

ข้อมูลการปฏิรูปด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงของสำนักงานศาลยุติธรรม

Enforcing contracts

Time standard and e-Notice

Data of time standard (Volume 1)

Data of time standard (Volume 2)

- CONTRACTING WITH THE GOVERNMENT