รูปแบบธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็นจำนวนมาก ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้จำแนกขนาดของ SMEs ตามนิยามใหม่ที่ประกาศในกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 คือ จำนวนการจ้างงานหรือรายได้รวม มีรายละเอียด ดังนี้ 1) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise): กิจการผลิตสินค้า มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก มีจำนวนการจ้างงาน ไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยในส่วนของวิสากิจขนาดย่อมได้รวมกลุ่มวิสาหกิจ รายย่อย (Micro Enterprise) เข้าไว้ด้วย ใช้เกณฑ์ดังนี้ กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 5 คน หรือมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท 2) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise): […]

SMEs คืออะไร? รู้จักก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

ปัจจุบัน หลายคนให้ความสนใจในการทำธุรกิจในรูปแบบ SMEs ซี่งย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดลักษณะของ SMEs ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 1) วิสาหกิจขนาดย่อม: กิจการผลิตสินค้า มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท 2) วิสาหกิจขนาดกลาง: กิจการผลิตสินค้า มีจำนวนการจ้างงาน 50-200 คน หรือมีรายได้ต่อปี 100-500 ล้านบาท กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก มีจำนวนการจ้างงาน 30-100 คน หรือมีรายได้ต่อปี 50-300 ล้านบาทSMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นการเพิ่มอัตราการจ้างงานงาน เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ สร้างนวัตกรรม […]