พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)

การประชุมหารือ เรื่อง “การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)” สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง “การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และนายจักกฤช  อุเทนสุต ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ร่วมชี้แจงและนำเสนอ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 135 คน จาก 31 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาระบบ NSW ซึ่งจะช่วยยกระดับ Doing Business ด้านการค้าระหว่างประเทศ […]