การประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมหารือ ดังนี้ ด้านการได้รับสินเชื่อ เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเครดิต (ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด) ในรายงาน DB 2020 ประเทศไทยมีคะแนนด้านการได้รับสินเชื่อ 70 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 48 ซึ่งหากมีการปฏิรูปจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (High Impact) ต่ออันดับรวมของประเทศไทยใน Ease of Doing Business  ปัจจุบัน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ […]

การประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมหารือ ดังนี้ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม) ในรายงาน DB 2020 ธนาคารโลกได้ประเมินขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจของประเทศไทยไว้ที่ 5 ขั้นตอน และใช้เวลา 6 วัน ซึ่งในปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้มีการรวมขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ การจด VAT และการขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้ในขั้นตอนเดียว ผ่านทางการ Walk in ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ผู้ประกอบการยังต้องไปดำเนินการที่สำนักงานประกันสังคม จึงควรรวมขั้นตอนการขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้ดำเนินการไปพร้อมกับขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ การขึ้นทะเบียน […]