การประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) และ 10 ข้อเสนอ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten) วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) และ 10 ข้อเสนอ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten)” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีนายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของหน่วยงานในการยกระดับคะแนน Doing Business ในแต่ละด้าน และการดำเนินการ Ten for Ten […]