การประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมหารือ ดังนี้ ด้านการได้รับสินเชื่อ เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเครดิต (ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด) ในรายงาน DB 2020 ประเทศไทยมีคะแนนด้านการได้รับสินเชื่อ 70 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 48 ซึ่งหากมีการปฏิรูปจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (High Impact) ต่ออันดับรวมของประเทศไทยใน Ease of Doing Business  ปัจจุบัน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ […]

การประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมหารือ ดังนี้ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม) ในรายงาน DB 2020 ธนาคารโลกได้ประเมินขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจของประเทศไทยไว้ที่ 5 ขั้นตอน และใช้เวลา 6 วัน ซึ่งในปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้มีการรวมขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ การจด VAT และการขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้ในขั้นตอนเดียว ผ่านทางการ Walk in ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ผู้ประกอบการยังต้องไปดำเนินการที่สำนักงานประกันสังคม จึงควรรวมขั้นตอนการขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้ดำเนินการไปพร้อมกับขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ การขึ้นทะเบียน […]

การประชุมหารือ เรื่อง “การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการได้รับสินเชื่อ”

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง “การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการได้รับสินเชื่อ” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางสาวรัชฎา อนันตวราศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญภาคการเงินอาวุโส ธนาคารโลกประจำประเทศไทย นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงาน ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับการประเมินพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และการดำเนินการจดแจ้งหลักประกันทางธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมหารือ ดังนี้ การปรับปรุงกฎหมายโดยใช้กลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 การประกาศใช้ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยเพิ่มประเภททรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ เช่น กิจการ […]

การประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) และ 10 ข้อเสนอ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten) วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) และ 10 ข้อเสนอ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten)” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีนายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของหน่วยงานในการยกระดับคะแนน Doing Business ในแต่ละด้าน และการดำเนินการ Ten for Ten […]

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา “ล็อก ไม่ล็อก หรือ WFH 100% ราชการพร้อมให้บริการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนและส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 67 คน

การประชุมหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) และคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน (U.S. – ASEAN Business Council: USABC)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน (U.S. – ASEAN Business Council: USABC) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี Mr. Alexander C. Feldman ประธาน USABC