การประชุมหารือ เรื่อง “การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการได้รับสินเชื่อ”

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง “การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการได้รับสินเชื่อ” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางสาวรัชฎา อนันตวราศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญภาคการเงินอาวุโส ธนาคารโลกประจำประเทศไทย นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงาน ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับการประเมินพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และการดำเนินการจดแจ้งหลักประกันทางธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมหารือ ดังนี้ การปรับปรุงกฎหมายโดยใช้กลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 การประกาศใช้ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยเพิ่มประเภททรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ เช่น กิจการ […]