การประชุมหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) และคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน (U.S. – ASEAN Business Council: USABC)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน (U.S. – ASEAN Business Council: USABC) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี Mr. Alexander C. Feldman ประธาน USABC