Paying Taxes

วิธีการจัดอันดับ (Doing Business Methodology) ด้านการชำระภาษี

ในหัวข้อการชำระภาษีนี้จะทำการเก็บข้อมูลภาษีและเงินสมทบที่จำเป็นที่บริษัทขนาดกลางต้องจ่ายในปีนั้น ๆ ตลอดจนการวัดภาระการบริหารในการชำระภาษีและเงินสมทบและขั้นตอนการยื่นภาษีย้อนหลัง โครงการนี้ได้รับการพัฒนาและดำเนินการร่วมกับ PwC (PricewaterhouseCoopers) ภาษีและเงินสมทบ (taxes and contributions) ที่วัดได้จะรวมไปถึง กำไรหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล การบริจาคทางสังคมและภาษีแรงงานที่นายจ้างจ่าย ภาษีทรัพย์สิน ภาษีการโอนทรัพย์สิน ภาษีเงินปันผล ภาษีกำไรจากการขาย ภาษีธุรกรรมทางการเงิน ภาษีการเก็บขยะ ภาษีรถยนต์และถนน และภาษีหรือค่าธรรมเนียมเล็กน้อยอื่นๆ 

 


ภาพแสดง เวลา ภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบ และจำนวนการชำระเงินที่จำเป็นสำหรับบริษัทขนาดกลางในท้องถิ่นสำหรับการจ่ายภาษีทั้งหมดคือเท่าไร? การที่บริษัทขนาดกลางในท้องถิ่นปฏิบัติตามกระบวนการ postfiling มีประสิทธิภาพเพียงใด? 

ที่มา: Doing Business database

 

การจัดอันดับความยากง่ายในการชำระภาษีนั้นจะพิจารณาจากการเรียงลำดับคะแนนที่วัดได้ โดยคะแนนนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยอย่างง่ายจากแต่ละตัวชี้วัดย่อย แต่จะมีตัวชี้วัดย่อยตัวหนึ่ง คือ ภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบ (total taxes and contribution rate) ที่จะมีลักษณะเป็นช่วงเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์จะถูกกำหนดให้เป็นภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 15 ของการกระจายโดยรวมสำหรับทุกปีที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์จนถึง Doing Business 2015 ซึ่งเท่ากับ 26.1% ทั้งนี้ทุกเขตเศรษฐกิจที่มี ภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบ (total taxes and contribution rate) ต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าวจะถือว่าได้คะแนนเท่ากับเขตเศรษฐกิจที่ได้คะแนนเท่ากับเกณฑ์

เกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ใดๆ ของ "อัตราภาษีที่เหมาะสม" (optimal tax rate) ที่ลดการบิดเบือนหรือเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในระบบภาษีโดยรวมของเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกัน โดยส่วนใหญ่แล้วที่เป็นเชิงประจักษ์ จะกำหนดไว้ที่ระดับล่างสุดของการกระจายอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากวิสาหกิจขนาดกลางในภาคการผลิตตามที่วัดได้จากตัวชี้วัดของการชำระภาษี ซึ่งจะช่วยลดความเอนเอียงในตัวชี้วัดภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบที่มีต่อเขตเศรษฐกิจที่ไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีที่สำคัญจากบริษัทต่างๆ เช่น Doing Business standardized case study company เพราะพวกเขาหารายได้สาธารณะด้วยวิธีอื่น เช่น ผ่านภาษีจากบริษัทต่างประเทศ ผ่านการเก็บภาษีจากภาคส่วนอื่นนอกเหนือจากการผลิตหรือจากทรัพยากรธรรมชาติ (ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของระเบียบวิธีวัด)

Doing Business จะทำการวัดภาษีและเงินสมทบทั้งหมดที่ได้รับคำสั่งจากทางภาครัฐ (ในระดับใด ๆ ก็ตาม เช่น รัฐบาลกลาง รัฐหรือท้องถิ่น) และนำไปใช้กับธุรกิจที่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่องบทางการเงิน ซึ่งในการทำเช่นนี้จะทำให้คำจำกัดความของ “ภาษี” ใน Doing Business เป็นมากกว่าภาษีดั้งเดิมทั่วไป โดยตามที่ได้กำหนดไว้ว่าวัตถุประสงค์ของบัญชีระดับชาติของภาครัฐ ภาษีรวมเฉพาะภาคบังคับ การค้างชำระให้กับภาครัฐโดยทั่วไปเท่านั้น Doing Business ตัดคำจำกัดความนี้ออกเนื่องจากเป็นการวัดค่าใช้จ่ายที่มีผลกระทบต่อบัญชีธุรกิจ ไม่ใช่บัญชีของรัฐบาล นอกจากนี้ Doing Business ยังวัดเงินสมทบที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลที่จ่ายโดยนายจ้างให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญเอกชนหรือกองทุนประกันสังคม ตัวอย่างเช่น การประกันเงินบำนาญภาคบังคับและการประกันค่าชดเชยคนงานของประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการคำนวณภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบ (total taxes and contribution rate) (ตามที่ระบุด้านล่าง) จะรวมเฉพาะภาษีที่ต้องชำระเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้ว ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะถูกยกเว้น (โดยมีเงื่อนไขว่าไม่สามารถเรียกคืนได้) เนื่องจากไม่กระทบต่อผลกำไรทางบัญชีของธุรกิจ นั่นคือภาษีเหล่านี้จะไม่แสดงในงบกำไรขาดทุน แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในวัตถุประสงค์ของมาตรการการปฏิบัติตาม (หัวข้อเรื่องของเวลา และการชำระเงิน) เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระในการปฏิบัติตามระบบภาษี

การวัดด้านการชำระภาษีนี้ จะใช้สถานการณ์จำลองเพื่อวัดภาษีและเงินสมทบที่จ่ายโดยธุรกิจที่ได้มาตรฐานและความซับซ้อนของระเบียบการปฏิบัติตามทางภาษีของเขตเศรษฐกิจ สถานการณ์จำลองนี้จะใช้ชุดงบการเงินและข้อสมมติเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ในแต่ละเขตเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจากบริษัทต่างๆ หลายๆ แห่ง (ในหลายประเทศรวมถึง PwC) จะคำนวณภาษีและเงินสมทบที่ต้องจ่ายในเขตอำนาจศาลของตนตามข้อเท็จจริงกรณีศึกษาที่เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ยังไปรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการยื่นและการชำระเงิน เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีในระบบเขตเศรษฐกิจ เวลาที่ใช้ในการร้องขอและดำเนินการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติตามและแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในการทำให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้ในแต่ละเขตเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องมีการใช้สมมติฐานหลายประการเกี่ยวกับธุรกิจ ภาษีและเงินสมทบ

 

สมมติฐานกรณีศึกษา

ด้านธุรกิจ

 • จะต้องเป็นบริษัทจำกัดที่ต้องเสียภาษี หากมีบริษัทจำกัดมากกว่าหนึ่งประเภทในระบบเศรษฐกิจ จะเลือกรูปแบบความรับผิดที่จำกัดซึ่งพบได้มากที่สุดในบริษัทในประเทศ โดยอิงจากแบบฟอร์มที่พบมากที่สุดจากรายงานโดยทนายความของบริษัทหรือสำนักงานสถิติ
 • บริษัทเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2017 และบริษัทได้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดที่แสดงในงบดุลและจ้างคนงานทั้งหมด
 • ดำเนินงานในเมืองธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของเขตเศรษฐกิจและสำหรับ 11 เศรษฐกิจ ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมสำหรับเมืองธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
 • เจ้าของเป็นคนในประเทศ 100% และมีเจ้าของห้ารายซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดา
 • ณ สิ้นปี 2017 มีทุนเริ่มต้น 102 เท่าของรายได้ต่อหัว
 • ดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมทั่วไป โดยไม่มีส่วนร่วมในการค้าต่างประเทศ (ไม่มีการนำเข้าหรือส่งออก) และไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องอยู่ภายใต้ระบอบภาษีพิเศษ เช่น สุราหรือยาสูบ
 • เมื่อเริ่มต้นปี 2018 จะต้องเป็นเจ้าของที่ดินสองแปลง อาคารหนึ่งหลัง เครื่องจักร อุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ และรถบรรทุกหนึ่งคัน และเช่ารถบรรทุกหนึ่งคัน
 • ไม่มีสิทธิ์ได้รับสิ่งจูงใจในการลงทุนหรือผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับอายุหรือขนาดของบริษัท
 • มีพนักงาน 60 คน แบ่งเป็น ผู้จัดการ 4 คน, ผู้ช่วย 8 คน และคนงาน 48 คน ทั้งหมดเป็นคนในประเทศ และผู้จัดการคนหนึ่งต้องเป็นเจ้าของด้วย บริษัทจ่ายค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับพนักงาน (ไม่ได้กำหนดโดยกฎหมายใด ๆ) เป็นผลประโยชน์เพิ่มเติม นอกจากนี้ ในบางเขตเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อธุรกิจและความบันเทิงของลูกค้าถือเป็นผลประโยชน์ส่วนน้อย หากมี จะถือว่าบริษัทจ่ายภาษีผลประโยชน์ส่วนต่างสำหรับค่าใช้จ่ายนี้ หรือผลประโยชน์นั้นจะกลายเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีสำหรับพนักงาน กรณีศึกษาดังกล่าวจะถือว่าไม่มีการเพิ่มเงินเดือนเพิ่มเติมสำหรับค่าอาหาร การเดินทาง การศึกษา หรืออื่นๆ ดังนั้นแม้ผลประโยชน์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่จะไม่ถูกเพิ่มหรือนำออกจากเงินเดือนขั้นต้นที่ต้องเสียภาษีเพื่อนำไปคำนวณภาษีแรงงานหรือเงินสมทบ
 • มีรายได้หมุนเวียน 1,050 เท่าของรายได้ต่อหัว
 • ขาดทุนในปีแรกของการดำเนินงาน
 • มีอัตรากำไรขั้นต้น (ก่อนหักภาษี) 20% (นั่นคือยอดขาย 120% ของต้นทุนสินค้าขาย)
 • แจกจ่ายกำไรสุทธิ 50% เป็นเงินปันผลให้กับเจ้าของเมื่อสิ้นปีที่สอง
 • ขายที่ดินแปลงหนึ่งโดยได้กำไรตอนต้นปีที่สอง
 • จะต้องอยู่ภายใต้ชุดของสมมติฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการทำธุรกรรมเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับคดีต่อไป ตัวอย่างเช่น เจ้าของที่เป็นผู้จัดการใช้ 10% ของรายได้ต่อหัวในการเดินทางให้กับบริษัท (20% ของค่าใช้จ่ายของเจ้าของรายนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวล้วนๆ 20% สำหรับลูกค้าที่ให้ความบันเทิงและ 60% สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ) ตัวแปรในงบการเงินทั้งหมดเป็นสัดส่วนกับรายได้ต่อหัวปี 202 (เป็นข้อมูลอัปเดตจากรายงานการทำธุรกิจปี 2013 และปีก่อนหน้า ซึ่งตัวแปรดังกล่าวเป็นสัดส่วนกับรายได้ต่อหัวปี 2005) สำหรับบางเขตเศรษฐกิจ จะมีการใช้รายได้ต่อหัวคูณสองหรือสามเท่าเพื่อประมาณค่าตัวแปรงบการเงิน และเนื่องจากรายได้ต่อหัวปี 2012 มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะใช้กล่าวถึงเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด ในกรณีศึกษาจึงใช้ค่าแรงขั้นต่ำที่มีอยู่ในระบบเขตเศรษฐกิจเหล่านี้แทน

 

ด้านภาษีและเงินสมทบ

 • ภาษีและเงินสมทบทั้งหมดที่บันทึกไว้เป็นภาษีที่จ่ายในปีที่สองของการดำเนินงาน (ปีปฏิทิน 2018) ภาษีหรือเงินสมทบจะถือว่าแตกต่างออกไปหากมีชื่ออื่นหรือจัดเก็บโดยหน่วยงานอื่น ภาษีและเงินสมทบที่มีชื่อและหน่วยงานเดียวกัน แต่เรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับธุรกิจ จะนับเป็นภาษีหรือเงินสมทบเดียวกัน
 • จำนวนครั้งที่บริษัทจ่ายภาษีและเงินสมทบในหนึ่งปีคือจำนวนภาษีหรือเงินสมทบที่แตกต่างกันคูณด้วยความถี่ในการชำระเงิน (หรือหัก ณ ที่จ่าย) สำหรับแต่ละภาษี ซึ่งความถี่ในการชำระเงินจะประกอบไปด้วยการชำระเงินล่วงหน้า (หรือหัก ณ ที่จ่าย) เช่นเดียวกับการชำระเงินปกติ (หรือหัก ณ ที่จ่าย)

 

Tax Payments (การชำระภาษี)

ตัวชี้วัดด้านการชำระภาษีจะสะท้อนถึงจำนวนภาษีและเงินสมทบทั้งหมดที่จ่ายไป วิธีการชำระเงิน ความถี่ในการชำระเงิน ความถี่ในการยื่นคำร้อง และจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับกรณีศึกษาของช่วงปีที่สองของการดำเนินงาน ซึ่งจะรวมภาษีที่บริษัทหักไว้ เช่น ภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีแรงงานที่ตกเป็นภาระของพนักงาน บริษัทจะเก็บภาษีเหล่านี้จากผู้บริโภคหรือพนักงานในนามของหน่วยงานด้านภาษี แม้ว่าจะไม่กระทบงบกำไรขาดทุนของบริษัท แต่ก็เพิ่มภาระการบริหารในการปฏิบัติตามระบบภาษีและรวมอยู่ในมาตรการการชำระภาษี

จำนวนการชำระภาษีจะคำนึงถึงการยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ในกรณีที่อนุญาตให้ยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษีได้เต็มรูปแบบ และมีการใช้โดยธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่ ภาษีจะถูกนับเป็นการจ่ายปีละครั้ง แม้ว่าการยื่นและการชำระภาษีจะเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งก็ตาม สำหรับการชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม เช่น ภาษีดอกเบี้ยที่จ่ายโดยสถาบันการเงิน หรือภาษีน้ำมันที่จ่ายโดยผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จะรวมการชำระเงินเพียงครั้งเดียว แม้ว่าการชำระภาษีจะเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งก็ตาม ในกรณีที่มีการยื่นภาษีหรือเงินสมทบตั้งแต่สองรายการขึ้นไปและชำระร่วมกันโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน การชำระเงินร่วมกันแต่ละครั้งจะถูกนับครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น หากเงินสมทบประกันสุขภาพภาคบังคับและเงินสมทบบำเหน็จบำนาญภาคบังคับถูกยื่นและจ่ายร่วมกัน จะรวมเงินสมทบเหล่านี้เพียงรายการเดียวในจำนวนการชำระเงิน

 

Time (ระยะเวลา นับเป็นชั่วโมงต่อปี)

ตัวชี้วัดด้านเวลาจะวัดเวลาที่ใช้ในการจัดเตรียม ยื่นและชำระภาษีและเงินสมทบสามประเภทหลัก ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขาย และภาษีแรงงาน รวมถึงภาษีเงินเดือนและเงินสมทบสังคม เวลาเตรียมการรวมถึงเวลาในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการคำนวณภาษีที่ต้องชำระและเพื่อคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระ โดยนับเป็นชั่วโมงทั้งหมดต่อปี หากต้องเก็บสมุดบัญชีแยกต่างหากเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี หรือการคำนวณแยกต่างหาก เวลาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้จะถูกรวมไว้ด้วย เวลาที่เพิ่มขึ้นนี้จะรวมไว้ก็ต่อเมื่องานบัญชีปกติไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการบัญชีภาษี เวลาในการยื่นรวมถึงเวลาในการกรอกแบบฟอร์มการคืนภาษีที่จำเป็นทั้งหมดและยื่นแบบแสดงรายการที่เกี่ยวข้องที่หน่วยงานจัดเก็บภาษี เวลาชำระภาษีจะพิจารณาชั่วโมงที่จำเป็นในการชำระทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง ในกรณีที่ชำระภาษีและเงินสมทบด้วยตนเอง เวลาจะรวมความล่าช้าขณะรออีกด้วย

 

Total tax and contribution rate (ภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบ)

ภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบจะวัดจำนวนภาษีและเงินสมทบที่ต้องจ่ายโดยธุรกิจในปีที่สองของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแสดงเป็นส่วนแบ่งของกำไรทางการค้า Doing Business 2020 จะรายงานอัตราภาษีและเงินสมทบทั้งหมดสำหรับปีปฏิทิน 2018 จำนวนภาษีและเงินสมทบทั้งหมดคือผลรวมของภาษีและเงินสมทบต่างๆ ที่ต้องชำระภายหลังการหักลดหย่อนและการยกเว้นที่อนุญาต  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) หรือที่บริษัทเก็บและนำส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษี (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการขาย หรือภาษีสินค้าและบริการ) แต่จะไม่รวมกับบริษัท ภาษีที่รวมไว้สามารถแบ่งออกเป็นห้าประเภทได้แก่ (1)กำไรหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล (2)เงินสมทบสังคม และภาษีแรงงานที่นายจ้างจ่าย (ซึ่งรวมเงินสมทบที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว แม้ว่าจะจ่ายให้กับเอกชน เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ) (3)ภาษีทรัพย์สิน (4)ภาษีมูลค่าการซื้อขาย (5)ภาษีอื่นๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมเทศบาลและภาษีรถยนต์) ส่วนภาษีน้ำมันจะไม่รวมอยู่ในภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบอีกต่อไป เนื่องจากความยากในการคำนวณภาษีเหล่านี้ในลักษณะที่สอดคล้องกันสำหรับแต่ละเขตเศรษฐกิจทั้งหมดที่ครอบคลุม ส่วนใหญ่แล้ว จำนวนภาษีน้ำมันจะน้อยมาก และการวัดจำนวนเหล่านี้มักจะซับซ้อนเพราะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ภาษีน้ำมันยังนับตามจำนวนงวดที่จ่าย

ตัวชี้วัด “ภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบ” ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้วัดต้นทุนภาษีทั้งหมดที่ธุรกิจต้องแบกรับอย่างครอบคลุม ซึ่งแตกต่างจากอัตราภาษีตามกฎหมายซึ่งเป็นเพียงปัจจัยที่จะนำไปใช้กับฐานภาษี ในการคำนวณภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบ ภาษีจริงหรือเงินสมทบที่ต้องชำระหารด้วยกำไรทางการค้า ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลจากอิรักดังตารางที่ 1

 


ตารางที่ 1 การคำนวณภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบชองอิรัก

กำไรทางการค้า (Commercial profit) คือกำไรสุทธิก่อนหักภาษีและเงินสมทบทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากกำไรทั่วไปก่อนหักภาษีที่รายงานในงบการเงิน ซึ่งแตกต่างจากกำไรทั่วไปก่อนหักภาษีที่รายงานในงบการเงิน ในการคำนวณกำไรก่อนหักภาษี ภาษีจำนวนมากที่บริษัทเรียกเก็บสามารถนำไปหักลดหย่อนได้ แต่ในการคำนวณผลกำไรทางการค้า ภาษีเหล่านี้ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ กำไรทางการค้าจึงแสดงภาพที่ชัดเจนของผลกำไรที่แท้จริงของธุรกิจก่อนภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นในปีบัญชี

กำไรทางการค้าจะคำนวณจากยอดขายลบต้นทุนขาย ลบเงินเดือนรวม ลบค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลบค่าใช้จ่ายอื่น บวกกำไรจากการขาย (จากการขายทรัพย์สิน) ลบด้วยดอกเบี้ยจ่าย บวกรายได้ดอกเบี้ยและลบค่าเสื่อมราคาเชิงพาณิชย์ ส่วนในการคำนวณค่าเสื่อมราคาเชิงพาณิชย์ ใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง โดยมีอัตราดังนี้ 0% สำหรับที่ดิน 5% สำหรับอาคาร 10% สำหรับเครื่องจักร 33% สำหรับคอมพิวเตอร์ 20% สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน  20% สำหรับรถบรรทุก และ 10% สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ กำไรเชิงพาณิชย์อยู่ที่ 59.4 เท่าของรายได้ต่อหัว

 


ตารางที่ 2 การคำนวณมูลค่าของเครดิตภาษีซื้อของ VAT/GST ของแอลเบเนีย

 

Postfiling Index (ดัชนีการยื่นย้อนหลัง)

ดัชนีการยื่นย้อนหลัง ขึ้นอยู่กับสี่องค์ประกอบ ได้แก่ เวลาที่ต้องปฏิบัติตามการขอคืนภาษี เวลาที่จะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เวลาในการปฏิบัติตามการแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคล และเวลาในการแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เสร็จสมบูรณ์ หากมีการใช้ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล ดัชนีการยื่นย้อนหลังจะเป็นค่าเฉลี่ยอย่างง่ายของคะแนนสำหรับแต่ละองค์ประกอบทั้งสี่ หากใช้เฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ดัชนีการยื่นย้อนหลังจะเป็นค่าเฉลี่ยอย่างง่ายของคะแนนสำหรับองค์ประกอบสองส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีประยุกต์เท่านั้น และหากไม่ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ดัชนีการโพสต์จะไม่รวมอยู่ในการจัดอันดับความยากง่ายในด้านการชำระภาษี

องค์ประกอบทั้งสี่ประกอบด้วย “เวลา” ในการปฏิบัติตามและทำการตรวจสอบภาษีให้เสร็จสิ้น หากมี (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) คำจำกัดความของการตรวจสอบภาษีรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีหลังการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีที่ต้องชำระ รวมถึงการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ การสอบถามอย่างเป็นทางการ และการตรวจสอบภาษีอย่างเป็นทางการ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เสียภาษีดังกล่าวได้ประเมินและรายงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ความรับผิดทางภาษีของพวกเขาและปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่น ๆ

ตัวชี้วัดนี้อิงตามสมมติฐานกรณีศึกษาต่อไปนี้

 

สมมติฐานกรณีศึกษา

เกี่ยวกับขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ในเดือนมิถุนายน 2018 บริษัทที่ชำระภาษีใช้ทุนจำนวนมากซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมหนึ่งเครื่องสำหรับการผลิตหม้อ
 • มูลค่าเครื่องจักร 65 เท่าของรายได้ต่อหัวของเศรษฐกิจ
 • ยอดขายกระจายเท่ากันต่อเดือน (นั่นคือ 1,050 เท่าของรายได้ต่อหัวหารด้วย 12)
 • ต้นทุนขายสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายเท่าๆ กันต่อเดือน (นั่นคือ 875 คูณรายได้ต่อหัวหารด้วย 12)
 • ผู้ขายเครื่องจักรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำเข้าเกินในเดือนมิถุนายนจะได้รับคืนเต็มจำนวนหลังจากสี่เดือนติดต่อกัน ถ้าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากันสำหรับปัจจัยการผลิต การขาย และเครื่องจักร และรอบระยะเวลาการรายงานภาษีเป็นทุกเดือน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มขาเข้าจะเกินภาษีมูลค่าเพิ่มขาออกในเดือนมิถุนายน 2018 

 

เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • ข้อผิดพลาดในการคำนวณภาระภาษีเงินได้ (เช่น การใช้อัตราการคิดค่าเสื่อมราคาภาษีที่ไม่ถูกต้อง หรือการปฏิบัติต่อค่าใช้จ่ายอย่างไม่ถูกต้องเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีได้) นำไปสู่การคืนภาษีเงินได้ที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลให้มีการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยไป
 • บริษัทที่ชำระภาษีพบข้อผิดพลาดและแจ้งหน่วยงานภาษีโดยสมัครใจถึงข้อผิดพลาดในการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • มูลค่าของหนี้สินภาษีเงินได้ค้างชำระคือ 5% ของหนี้สินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ครบกำหนดชำระ
 • บริษัทที่ชำระภาษีส่งข้อมูลแก้ไขหลังกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี แต่ภายในระยะเวลาประเมินภาษี

 

Time to comply with VAT refund (เวลาในการปฏิบัติตามการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เวลาจะถูกนับเป็นชั่วโมง ตัวชี้วัดย่อยมีสองส่วนได้แก่

 1. ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะนับเวลาที่ใช้โดยบริษัทที่ชำระภาษีในการรวบรวมข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มจากแหล่งภายใน รวมถึงเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพิ่มเติมและการคำนวณจำนวนเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมไปถึงเวลาที่ใช้ในการจัดเตรียมการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เวลาที่ใช้ในการจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ที่จำเป็นเพื่อยืนยันการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เวลาที่ใช้ในการยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและเอกสารเพิ่มเติมหากการยื่นนั้นทำแยกต่างหากจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน เวลาที่ใช้ในการเป็นตัวแทนที่สำนักงานสรรพากรหากจำเป็น และเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมหรืองานบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. ขั้นตอนการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะถูกบันทึกไว้หากบริษัทที่มีการขอคืนเงินเป็นเงินสดภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากการซื้อทุนถูกรวมเข้ากับการตรวจสอบเพิ่มเติมใน 50% หรือมากกว่าของกรณีนั้นๆ โดยรวมถึงเวลาที่ใช้โดยบริษัทที่ชำระภาษีในการรวบรวมข้อมูลและการจัดเตรียมเอกสารใดๆ (ข้อมูลเช่น ใบเสร็จรับเงิน งบการเงิน สลิปเงินเดือน) ตามที่ผู้ตรวจสอบภาษีกำหนด และเวลาที่ใช้ในการยื่นเอกสารที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ

ระยะเวลารวมโดยประมาณจะถูกบันทึกเป็นศูนย์ ถ้าหากกระบวนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดำเนินการได้โดยอัตโนมัติภายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐานโดยไม่จำเป็นต้องกรอกส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการคืนสินค้า ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหรืองานเพิ่มเติมอันเป็นผลมาจาก เครดิตภาษีซื้อ และในกรณีที่คล้ายกัน 50% ขึ้นไป บริษัทไม่ต้องถูกตรวจสอบ

ประมาณครึ่งชั่วโมงจะถูกบันทึกไว้สำหรับการส่งเอกสารหากการส่งเสร็จสิ้นทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้เวลาไม่กี่นาที ระยะเวลารวมโดยประมาณจะถูกบันทึกเป็นศูนย์ไว้ในกรณีของการตรวจสอบภาคสนามหากเอกสารถูกส่งด้วยตนเองและที่สถานที่ของผู้เสียภาษี 

ตัวอย่างเช่น ในโคโซโว ผู้เสียภาษีใช้เวลา 27 ชั่วโมงในการปฏิบัติตามกระบวนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

 • ผู้เสียภาษีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐานการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้เสียภาษีใช้เวลาสองชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในและบันทึกทางบัญชีเพื่อคำนวณจำนวนเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ไม่มีเวลาเพิ่มเติมในการเตรียมการเรียกร้องเงินคืนเนื่องจากผู้เสียภาษีระบุในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ว่าพวกเขาต้องการให้คืนยอดค้างชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้เสียภาษีต้องเตรียมและพร้อมสำหรับการตรวจสอบใบกำกับสินค้าสำหรับการซื้อและการขายทั้งหมดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คำอธิบายทางธุรกิจของการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มมากเกินไปสำหรับการซื้อหรือการลงทุนจำนวนมาก ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ใบแจ้งภาษีที่ขาดหายไป และสำเนาใบรับรองภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้เสียภาษีใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเหล่านี้
 • เอกสารเหล่านี้จะถูกส่งทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้เสียภาษีต้องปรากฏตัวด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรเพื่ออธิบายการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและสาเหตุของภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนเกินในเดือนมิถุนายน โดยใช้เวลาสามชั่วโมง นอกจากนี้ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจะทำให้มีการตรวจสอบเต็มรูปแบบที่สำนักงานสรรพากร
 • ผู้เสียภาษีใช้เวลา 16 ชั่วโมงในการเตรียมเอกสารที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ รวมถึงใบกำกับสินค้า บิล ธุรกรรมธนาคาร บันทึกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บัญชี การคืนภาษี และสัญญา
 • ผู้เสียภาษียื่นเอกสารต่อผู้สอบบัญชีด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากร (ยื่นสองชั่วโมง)

 

Time to obtain VAT refund (เวลาในการได้คืนภาษีมูลลค่าเพิ่ม)

เวลาจะถูกบันทึกเป็นสัปดาห์ เวลาจะวัดเวลารอทั้งหมดเพื่อรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากช่วงเวลาที่ส่งคำขอ หากบริษัทที่มีการขอคืนเป็นเงินสดภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากการซื้อทุนถูกรวมเข้าด้วยกันในการตรวจสอบเพิ่มเติมใน 50% หรือมากกว่าของเคส เวลาจะรวมเวลาที่จะเริ่มการตรวจสอบจากช่วงเวลาของการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เวลาที่ บริษัทที่ชำระภาษี ใช้ในการโต้ตอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นการตรวจสอบ จนไม่มีการโต้ตอบใดๆระหว่างกัน (รวมทั้งการโต้ตอบอื่นๆ ระหว่าง บริษัทที่ชำระภาษี กับผู้สอบบัญชี) เวลาที่ใช้ในการรอให้ผู้ตรวจสอบภาษีออกคำตัดสินของการตรวจสอบขั้นสุดท้ายตั้งแต่วินาทีที่ บริษัทที่ชำระภาษี ได้ส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และไม่มีการโต้ตอบใดๆ ระหว่าง บริษัทที่ชำระภาษี และผู้ตรวจสอบบัญชี และเวลาที่ใช้ในการรอการออกการชำระเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ตรวจสอบออกคำตัดสินขั้นสุดท้าย

เวลายังรวมถึงเวลารอโดยเฉลี่ยในการยื่นคำร้องคืนเงิน เวลารอโดยเฉลี่ยในการยื่นขอคืนเงินคือครึ่งเดือน หากมีการยื่นขอคืนภาษีเป็นรายเดือน เวลารอโดยเฉลี่ยในการยื่นคำร้องคืนเงินคือหนึ่งเดือน หากมีการยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทุกสองเดือน เวลารอโดยเฉลี่ยในการยื่นขอคืนเงินคือหนึ่งเดือนครึ่งหากการขอคืนภาษีถูกยื่นทุกไตรมาส เวลารอโดยเฉลี่ยในการยื่นขอคืนเงินคือสามเดือน หากมีการยื่นขอคืนภาษีทุกครึ่งปี ระยะเวลารอเฉลี่ยในการยื่นขอคืนเงินคือหกเดือน หากมีการยื่นขอคืนภาษีทุกปี

เวลาจะรวมระยะเวลายกยอดที่บังคับก่อนจะสามารถชำระคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดได้ เวลายกยอดจะเป็นศูนย์หากไม่มีระยะเวลายกยอดที่บังคับ

ตัวอย่างเช่น ในแอลเบเนีย ใช้เวลา 37 สัปดาห์ในการรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้เกิดการตรวจสอบโดยหน่วยงานด้านภาษี หน่วยงานด้านภาษีใช้เวลาสี่สัปดาห์ในการเริ่มการตรวจสอบ
 • ผู้เสียภาษีใช้เวลา 8.6 สัปดาห์ในการโต้ตอบกับผู้สอบบัญชี และรอสี่สัปดาห์จนกว่าจะมีการออกการประเมินขั้นสุดท้าย
 • ผู้เสียภาษีจะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นเท่านั้น
 • ผู้เสียภาษีรอห้าสัปดาห์เพื่อให้มีการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ในแอลเบเนีย ผู้เสียภาษีต้องดำเนินการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มติดต่อกัน (สามเดือนในกรณีของแอลเบเนีย) ก่อนที่จะขอคืนเงินเป็นเงินสด
 • ระยะเวลายกยอดสามเดือน (13 สัปดาห์) จะรวมอยู่ในเวลาทั้งหมดที่จะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การคืนภาษีจะยื่นทุกเดือน ดังนั้น 0.5 เดือน (2.1 สัปดาห์) จึงรวมอยู่ในเวลาทั้งหมดในการรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากเขตเศรษฐกิจไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตเศรษฐกิจจะไม่ได้รับคะแนนจากตัวบ่งชี้ทั้งสองสำหรับกระบวนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม นั่นคือ เวลาในการปฏิบัติตามการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Time to comply with VAT refund) และ เวลาในการได้คืนภาษีมูลลค่าเพิ่ม (Time to obtain VAT refund) เช่นในกรณีของบาห์เรน และหากเขตเศรษฐกิจมีภาษีมูลค่าเพิ่มและการซื้อเครื่องจักรไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตเศรษฐกิจจะไม่ได้รับคะแนนตรงเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการขอคืนภาษีและเวลาในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นในกรณีของเซียร์ราลีโอน และหากเขตเศรษฐกิจมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เปิดตัวในปีปฏิทิน 2018 และไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินกระบวนการคืนเงิน ระบบจะไม่ให้คะแนนเศรษฐกิจตรงเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการขอคืนภาษีและเวลาในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากเขตเศรษฐกิจมีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ความสามารถในการขอคืนถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้เสียภาษีบางประเภทที่ไม่รวมกรณีศึกษาของบริษัท เขตเศรษฐกิจจะได้คะแนน 0 คะแนนสำหรับเวลาในการปฏิบัติตามการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Time to comply with VAT refund) และ เวลาในการได้คืนภาษีมูลลค่าเพิ่ม (Time to obtain VAT refund) ตัวอย่างเช่น ในโบลิเวีย มีเพียงผู้ส่งออกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผลให้โบลิเวียได้รับคะแนน 0 คะแนนสำหรับเวลาในการปฏิบัติตามการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ เวลาในการได้คืนภาษีมูลลค่าเพิ่ม หากเขตเศรษฐกิจมีภาษีมูลค่าเพิ่มและกรณีศึกษาของบริษัท มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการคืนเงินเป็นเงินสด เขตเศรษฐกิจจะได้รับคะแนนเป็น 0 คะแนนสำหรับเวลาในการปฏิบัติตามการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ เวลาในการได้คืนภาษีมูลลค่าเพิ่ม เช่นกรณีของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง หากระบบเศรษฐกิจมีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่มีกลไกการคืนเงิน เขตเศรษฐกิจจะได้รับคะแนนเป็น 0 คะแนนสำหรับเวลาในการปฏิบัติตามการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ เวลาในการได้คืนภาษีมูลลค่าเพิ่ม เช่นในกรณีของซูดาน และหากระบบเศรษฐกิจมีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ภาษีซื้อจากการซื้อทุนเป็นต้นทุนของธุรกิจ เขตเศรษฐกิจจะได้รับคะแนนเป็น 0 คะแนนสำหรับเวลาในการปฏิบัติตามการขอคืนภาษีและเวลาในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่นในกรณีของประเทศพม่า

 

Time to comply with a corporate income tax correction (เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติตามการแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคล)

เวลาจะถูกนับเป็นชั่วโมง ตัวชี้วัดย่อยมีสองส่วนได้แก่

 1. กระบวนการแจ้งข้อผิดพลาดของหน่วยงานภาษี การแก้ไขการคืนสินค้าและการชำระเงินเพิ่มเติม จะนับเวลาที่ บริษัทที่ชำระภาษีใช้ในการรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องแจ้งหน่วยงานสรรพากร ใช้ในการยื่นเอกสาร และใช้ในการชำระภาษีเพิ่มเติมหากชำระแยกต่างหากจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แก้ไขแล้ว
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติตามการแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจะถูกตรวจสอบได้หากใน 25% หรือมากกว่าของเคส กลุ่มบริษัทที่ถูกตรวจสอบเพิ่มเติมรวมบริษัทที่รายงานข้อผิดพลาดด้วยตนเองในการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งส่งผลให้บริษัทเหล่านั้นต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมากขึ้นเนื่องจาก การชำระเงินน้อยไป เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่ใช้ในกรณีขอคืนเป็นเงินสดภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากในกรณีศึกษาของ self-reporting เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลและส่งผลให้มีการชำระภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นปัญหาในกลุ่มตัวอย่างเล็กๆ ของบริษัทที่ได้รับเลือกให้ตรวจสอบภาษีเท่านั้น ซึ่งต่างจากการแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเรื่องปกติที่การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแบบครั้งเดียวอาจทำให้ถูกตรวจสอบภาษีได้ ระยะที่จะใช้จะรวมถึงเวลาที่ใช้โดย บริษัทที่ชำระภาษี ในการรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารใดๆ (ข้อมูลเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งยอดบัญชี สลิปเงินเดือน) ตามที่ผู้ตรวจสอบภาษีกำหนด และเวลาที่ บริษัทที่ชำระภาษี ใช้ยื่นเอกสารที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ

ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจะถูกบันทึกไว้สำหรับการยื่นเอกสารหรือการชำระหนี้สินภาษีเงินได้เนื่องจากหากการส่งหรือการชำระเงินเสร็จสิ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาหลายนาที และระยะเวลาประมาณจะถูกบันทึกเป็นศูนย์ชั่วโมงในกรณีของการตรวจสอบภาคสนามหากเอกสารถูกส่งด้วยตนเองและที่สถานที่ของผู้เสียภาษี

ตัวอย่างเช่น ในสาธารณรัฐสโลวัก ผู้เสียภาษีจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการส่งคืน ครึ่งชั่วโมงในการส่งการคืนสินค้าที่แก้ไขทางออนไลน์ และครึ่งชั่วโมงในการชำระเงินเพิ่มเติมทางออนไลน์ การแก้ไขการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกรณีศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักจะไม่ได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดเป็นสองชั่วโมง

 

Time to complete a corporate income tax correction (เวลาในการแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคล)

เวลาจะถูกบันทึกเป็นสัปดาห์ โดยรวมถึงเวลาเริ่มการตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเวลาที่หน่วยงานภาษีได้รับแจ้งข้อผิดพลาดในการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล เวลาที่ใช้โดยบริษัทที่ชำระภาษีโต้ตอบกับผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นการตรวจสอบ จนกว่าจะไม่มีการโต้ตอบใดๆ ระหว่างบริษัทที่ชำระภาษีและผู้ตรวจสอบบัญชี (รวมถึงปฏิสัมพันธ์รอบต่างๆ ระหว่างบริษัทที่ชำระภาษีและผู้สอบบัญชี) และเวลาที่ใช้ในการรอให้ผู้ตรวจสอบภาษีออกการประเมินภาษีขั้นสุดท้ายตั้งแต่วินาทีที่บริษัทที่ชำระภาษีได้ส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และไม่มีการโต้ตอบใดๆ ระหว่างบริษัทที่ชำระภาษีและผู้สอบบัญชีอีก

เวลาในการแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคลจะถูกบันทึกเป็นศูนย์หากบริษัทน้อยกว่า 25% จะไม่ผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น ในสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เสียภาษีที่มีการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แก้ไขแล้วตามกรณีศึกษาจะต้องได้รับการตรวจสอบขั้นตอนเดียวที่ดำเนินการในสถานที่ของผู้เสียภาษี โดยผู้เสียภาษีต้องรอ 30 วัน (4.28 สัปดาห์) จนกว่าหน่วยงานภาษีจะเริ่มทำการตรวจสอบและโต้ตอบกับผู้สอบบัญชีเป็นเวลาทั้งหมดสี่วัน (0.57 สัปดาห์) และรอเป็นเวลาสี่สัปดาห์จนกว่าผู้ตรวจสอบจะออกการประเมินขั้นสุดท้าย ส่งผลให้มียอดรวมของ 8.86 สัปดาห์ในการแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคล

หากเขตเศรษฐกิจไม่เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล เขตเศรษฐกิจจะไม่ได้รับคะแนนจากตัวชี้วัดทั้งสองตัวได้แก่ วลาที่ใช้ในการปฏิบัติตามการแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคล (Time to comply with a corporate income tax correction) และ เวลาในการแก้ไขภาษีเงินได้นิติบุคคล (Time to complete a corporate income tax correction) เช่นในกรณีของวานูอาตู

เขตเศรษฐกิจจะได้รับเครื่องหมาย "ไม่ปฏิบัติ" ในการชำระภาษี (Payments) เวลา (Times) ภาษีทั้งหมดและอัตราเงินสมทบ (total tax and contribution rate) และ ดัชนีการยื่นย้อนหลัง (Postfiling Index) หากเขตเศรษฐกิจไม่มีการเรียกเก็บภาษีหรือเงินสมทบที่จำเป็น

 

Reforms (การปฏิรูป)

ชุดตัวชี้วัดการชำระภาษีจะติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่แตกต่างกันและเงินสมทบที่บริษัทขนาดกลางต้องจ่ายในปีนั้น ๆ ภาระการบริหารในการจ่ายภาษีและเงินสมทบ และภาระการบริหารในการปฏิบัติตามสองขั้นตอนการยื่นย้อนหลัง (การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากร) ต่อปีปฏิทิน การเปลี่ยนแปลงบางอย่างถูกจัดประเภทเป็นการปฏิรูปและระบุไว้ในบทสรุปของการปฏิรูป Doing Business เพื่อรับทราบการดำเนินการของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การปฏิรูปจะแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ แบบที่ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การทำธุรกิจยากขึ้น ชุดตัวชี้วัดด้านการชำระภาษีจะใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้เกณฑ์เดียวในการยอมรับว่าเป็นการปฏิรูป

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะได้รับการประเมินโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสัมบูรณ์ในคะแนนโดยรวมของชุดตัวชี้วัด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในช่องว่างคะแนนสัมพัทธ์ การปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 0.5 คะแนนขึ้นไป และ 2% หรือมากกว่าในช่องว่างคะแนนสัมพัทธ์จะถูกจัดประเภทเป็นการปฏิรูป ยกเว้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการจัดทำดัชนีค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการโดยอัตโนมัติไปยังดัชนีราคาหรือค่าจ้าง ตัวอย่างเช่น หากการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่มาใช้ในการยื่นหรือชำระภาษีหลักหนึ่งในสามประการ (ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีแรงงาน รวมทั้งเงินสมทบที่บังคับ) ลดเวลาหรือจำนวนการชำระเงินในลักษณะที่คะแนนเพิ่มขึ้น 0.5 คะแนนขึ้นไปและช่องว่างโดยรวมลดลง 2% หรือมากกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงนี้จัดอยู่ในประเภทการปฏิรูป การปรับปรุงเล็กน้อยของอัตราภาษีหรือค่าธรรมเนียมคงที่หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอื่นๆ ในตัวชี้วัดที่มีผลกระทบโดยรวมน้อยกว่า 0.5 คะแนนหรือ 2% จากช่องว่างนั้นไม่ได้จัดประเภทเป็นการปฏิรูป แต่ข้อมูลจะได้รับการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลตามนั้น

เมื่อเขตเศรษฐกิจเสนอภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีการขาย การปฏิรูปจะจัดเป็นการปฏิรูปที่เป็นกลาง แม้ว่าการปฏิรูปประเภทนี้จะเพิ่มภาระการบริหารให้กับบริษัทก็ตาม