ได้รับสินเชื่อ

วิธีการจัดอันดับ (Doing Business Methodology) ด้านการได้รับสินเชื่อ

ในหัวข้อการได้รับสินเชื่อนี้ จะทำการวัดสิทธิตามกฎหมายของผู้กู้และผู้ให้กู้ ผ่านทางธุรกรรมที่มีหลักประกัน ด้วยตัวชี้วัดชุดหนึ่งและด้วยทางการรายงานข้อมูลเครดิตอีกชุด โดยประการแรกจะวัดคุณลักษณะที่อำนวยความสะดวกในการให้กู้ยืมว่ามีอยู่ในกฎหมายหลักประกันและการล้มลายที่บังคับใช่หรือไม่ ประการที่สองจะวัดความครอบคลุม ขอบเขต และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตที่มีอยู่ผ่านผู้ให้บริการรายงานเครดิต เช่น เครดิตบูโร หรือ สำนักทะเบียนเครดิต ดังรูปที่ 1 ซึ่งการจัดอันดับของการได้รับสินเชื่อในแต่ละเขตเศรษฐกิจจะพิจารณาจากผลรวมของคะแนนตัวชี้วัด 2 ชุดได้แก่ ดัชนีความแข็งแกร่งของสิทธิทางกฎหมาย (Strength of legal rights index), ดัชนีข้อมูลสินเชื่อเชิงลึก (Depth of credit information index)

 

รูปที่ 1 แสดงผู้ให้กู้มีข้อมูลเครดิตเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อหรือไม่ และมีกฎหมายเอื้ออำนวยต่อผู้กู้และผู้ให้กู้โดยใช้สังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันหรือไม่
รูปที่ 1 แสดงผู้ให้กู้มีข้อมูลเครดิตเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อหรือไม่ และมีกฎหมายเอื้ออำนวยต่อผู้กู้และผู้ให้กู้โดยใช้สังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันหรือไม่

 

Legal rights of borrowers and lenders (สิทธิตามกฎหมายของผู้กู้และผู้ให้กู้) 

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของผู้กู้และผู้ให้กู้จะถูกรวบรวมผ่านแบบสอบถามที่มอบให้กับทนายความทางการเงิน และตรวจสอบผ่านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนแหล่งข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับหลักประกันและกฎหมายล้มละลาย คำตอบของแบบสอบถามจะได้รับการยืนยันผ่านการติดตามผลหลายรอบกับผู้ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนโดยการติดต่อบุคคลที่สามและปรึกษาแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งข้อมูลแบบสอบถามนี้จะต้องได้รับการยืนยันผ่านการประชุมทางไกลหรือการไปยังสถานที่จริงในทุกประเทศ

 

Strength of legal rights index (ดัชนีความแข็งแกร่งของสิทธิทางกฎหมาย)

ดัชนีความแข็งแกร่งของสิทธิทางกฎหมายจะวัดระดับที่กฎหมายหลักประกันและการล้มละลายปกป้องสิทธิ์ของผู้กู้และผู้ให้กู้และอำนวยความสะดวกในการให้กู้ยืม โดยขั้นแรกจะพิจารณาว่าระบบธุรกรรมมีความปลอดภัยร่วมกันหรือไม่ จากนั้นจะมีการใช้บทบาทสมมติเป็นสองกรณี ได้แก่ กรณี A และกรณี B เพื่อกำหนดวิธีการสร้าง เผยแพร่ และบังคับใช้ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่ไม่ใช่ทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย มีการให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวิธีการทำงานของทะเบียนหลักประกัน (หากสามารถจดทะเบียนผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยได้) ซึ่งการใช้บทบาทสมมตินี้จะประกอบไปด้วย ผู้กู้ที่มีหลักประกัน,  บริษัท ABC และผู้ให้กู้ที่มีหลักประกัน, และ BizBank

ในบางเขตเศรษฐกิจ กรอบกฎหมายสำหรับธุรกรรมที่ปลอดภัยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะกรณี A หรือกรณี B (ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง) ทั้งสองกรณีตรวจสอบข้อกำหนดทางกฎหมายชุดเดียวกันเกี่ยวกับการใช้หลักประกันที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

เพื่อให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้ในหลาย ๆ เขตเศรษฐกิจทั่วโลก จึงจำเป็นต้องกำหนดสมมติฐานหลายประการเกี่ยวกับผู้กู้ที่มีหลักประกัน (ABC) และผู้ให้กู้ (BizBank) ดังนี้

 1. ABC เป็นบริษัทจำกัดในประเทศ (หรือเทียบเท่าทางกฎหมาย)
 2. ABC มีพนักงานมากถึง 50 คน
 3. ABC มีสำนักงานใหญ่และฐานปฏิบัติการเพียงแห่งเดียวในเมืองธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของเขตเศรษฐกิจ และสำหรับ 11 เขตเศรษฐกิจ ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมสำหรับเมืองธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองเช่นกัน
 4. ทั้ง ABC และ BizBank มีเป็นเจ้าของเป็นคนในประเทศ 100%

ดัชนีความแข็งแกร่งของสิทธิ์ทางกฎหมายจะครอบคลุมการทำงานที่เทียบเท่ากับผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยในสินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้ (เช่น สัญญาเช่าการเงินและการขายที่มีกรรมสิทธิ์) เฉพาะในองค์ประกอบแรกเท่านั้น เพื่อประเมินว่า กรอบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในหลักประกันยังไม่เป็นเอกภาพ (integrated or unified legal framework) ของเขตเศรษฐกิจเป็นสำหรับธุรกรรมที่ปลอดภัยเป็นอย่างไร

จุดแข็งของดัชนีสิทธิ์ทางกฎหมายประกอบไปด้วย 10 ด้านที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมายในกฎหมายหลักประกันและ 2 ด้านในกฎหมายล้มละลาย โดยจะมีการกำหนดให้คะแนน 1 คะแนนสำหรับคุณลักษณะแต่ละข้อต่อไปนี้ของกฎหมายต่อไปนี้

 1. เขตเศรษฐกิจมีกรอบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในหลักประกันยังไม่เป็นเอกภาพ (integrated or unified legal framework) สำหรับธุรกรรมที่ปลอดภัยซึ่งขยายไปถึงการสร้าง การเผยแพร่ และการบังคับใช้หน้าที่การทำงานสี่ประการที่เทียบเท่ากับผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้: การโอนกรรมสิทธิ์ (fiduciary transfers of title), การเช่าซื้อและการให้เช่าแบบลิสซิ่ง (financial leases), การโอนสิทธิเรียกร้อง (assignments or transfers of receivables), และการขายที่มีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ์ (sales with retention of title)
 2. กฎหมายอนุญาตให้ธุรกิจให้สิทธิการรักษาความปลอดภัยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์สังหาริมทรัพย์ประเภทเดียว (เช่น บัญชีลูกหนี้ สินทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และสินค้าคงคลัง) โดยไม่ต้องมีคำอธิบายเฉพาะของหลักประกัน
 3. กฎหมายอนุญาตให้ธุรกิจให้สิทธิการรักษาความปลอดภัยที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เกือบทั้งหมด โดยไม่ต้องมีคำอธิบายเฉพาะของหลักประกัน
 4. สิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัยสามารถมอบให้กับทรัพย์สินในอนาคตและภายหลังที่ได้มา และขยายไปยังผลิตภัณฑ์ รายได้ และทดแทนสินทรัพย์เดิม
 5. หนี้และภาระผูกพันทุกประเภทสามารถค้ำประกันระหว่างคู่สัญญา และคำอธิบายทั่วไปของหนี้และภาระผูกพันดังกล่าวสามารถได้รับอนุญาตได้ในข้อตกลงหลักประกันและในเอกสารการจดทะเบียน
 6. มีสำนักทะเบียนหลักประกันหรือสถาบันการจดทะเบียนเพื่อผลประโยชน์หลักประกันที่มอบให้กับสังหาริมทรัพย์ที่มีนิติบุคคลและที่ไม่ใช่นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นอยู่ในกระบวนการการดำเนินงาน และมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำดัชนีตามชื่อลูกหนี้
 7. มีทะเบียนหลักประกัน ซึ่งเป็นทะเบียนที่ยื่นเฉพาะการแจ้งการมีอยู่ของผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย (ไม่ใช่เอกสารอ้างอิง) และจะต้องไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบทางกฎหมายของธุรกรรม นอกจากนี้สำนักทะเบียนจะต้องทำหน้าที่เผยแพร่การทำงานที่เทียบเท่ากับผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย
 8. ทะเบียนหลักประกันมีคุณสมบัติที่ทันสมัย เช่น อนุญาตให้เจ้าหนี้มีหลักประกัน (หรือตัวแทน) ลงทะเบียน ค้นหา แก้ไข หรือยกเลิกผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยทางออนไลน์ได้
 9. เจ้าหนี้มีประกันจะได้รับเงินก่อน (เช่น ก่อนการเรียกร้องภาษีและการเรียกร้องของพนักงาน) เมื่อลูกหนี้ผิดนัดนอกกระบวนการล้มละลาย
 10. เจ้าหนี้มีประกันจะได้รับเงินก่อน (เช่น ก่อนการเรียกร้องภาษีและการเรียกร้องของพนักงาน) เมื่อธุรกิจถูกชำระบัญชี
 11. เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะต้องอยู่ในกระบวนการบังคับใช้โดยอัตโนมัติเมื่อลูกหนี้เข้าสู่ขั้นตอนการปรับโครงสร้างองค์กรภายใต้การดูแลของศาล แต่กฎหมายคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันโดยการให้เหตุผลที่ชัดเจนในการผ่อนผันการพำนักโดยอัตโนมัติ (เช่น หากสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ใช้สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กรหรือการขายของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง) และกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการดังกล่าว
 12. กฎหมายอนุญาตให้คู่กรณีตกลงกันในข้อตกลงหลักประกันที่ผู้ให้กู้อาจบังคับใช้สิทธิการรักษาความปลอดภัยจากศาล กฎหมายอนุญาตให้ขายทรัพย์สินผ่านการประมูลของภาครัฐหรือเอกชนและอนุญาตให้เจ้าหนี้มีประกันนำทรัพย์สินไปชำระหนี้ได้

โดยค่าของดัชนีจะมีตั้งแต่ 0 ถึง 12 โดยคะแนนที่สูงจะบ่งชี้ว่ากฎหมายหลักประกันและการล้มละลายได้รับการออกแบบมาให้ดีขึ้นเพื่อขยายการเข้าถึงสินเชื่อ

 

การปฏิรูป (Reforms)

ดัชนีความแข็งแกร่งของสิทธิ์ทางกฎหมายจะวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ปลอดภัยและการล้มละลายทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลกระทบของข้อมูล การเปลี่ยนแปลงบางอย่างจัดเป็นการปฏิรูปและระบุไว้ในบทสรุปของการปฏิรูปธุรกิจการทำธุรกิจในปี 2018-2019 ของการศึกษาเพื่อให้เป็นข้อมูลความรู้ของการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อให้กฎหมายธุรกรรมที่มีความปลอดภัยถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่และนับเป็นการปฏิรูปโดย Doing Business ต้องมีการลงทะเบียนหลักประกันที่สามารถจดทะเบียนผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทั้งนี้การปฏิรูปจะแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ แบบที่ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การทำธุรกิจยากขึ้น ซึ่งดัชนีความแข็งแกร่งของสิทธิทางกฎหมายจะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อรับรองการปฏิรูป

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อคะแนนของเศรษฐกิจต่อการมีอยู่ของกรอบกฎหมายธุรกรรมที่ปลอดภัย ซึ่งควบคุมการสร้าง การเผยแพร่ และการบังคับใช้ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่ไม่มีเจ้าของหรือที่มีการทำงานเทียบเท่า ในแต่ละปีกฎหมายและการแก้ไขเพิ่มเติมจะได้รับการประเมินเพื่อดูว่าช่วยให้ได้รับสินเชื่อจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือไม่ ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นสูงสุดในการเลือกสินทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ แนวปฏิบัติ กฎต้นแบบ หลักการ คำแนะนำ และกฎหมายกรณีต่าง ๆ ที่ได้รับการยกเว้น

การปฏิรูปที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีความแข็งแกร่งของสิทธิ์ทางกฎหมายรวมถึงการแก้ไขหรือการแนะนำพระราชบัญญัติธุรกรรมที่มีหลักประกัน หมายเลขระบุการล้มละลาย หรือประมวลกฎหมายแพ่ง ตลอดจนการจัดตั้งหรือปรับปรุงคุณลักษณะใดๆ ของการลงทะเบียนหลักประกันที่วัดโดยตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น การแนะนำกฎหมายซึ่งกำหนดให้มีทะเบียนหลักประกันและจัดตั้งทะเบียนหลักประกันนั้นขึ้นจริง ซึ่งมีศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท และสำหรับทั้งนิติบุคคลที่จดทะเบียนและที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่ค้นหาได้ด้วยชื่อลูกหนี้ จะแสดงถึงการปฏิรูปด้วยการได้รับคะแนนเพิ่ม 1 คะแนน และจึงจะเป็นที่ยอมรับในการศึกษา

 

ข้อมูลเครดิต (Credit information)

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลเครดิตถูกสร้างขึ้นในสองขั้นประการ ประการแรก หน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารและแหล่งข้อมูลสาธารณะจะได้รับการสำรวจเพื่อยืนยันว่ามีผู้ให้บริการรายงานเครดิต เช่น สำนักเครดิตหรือสำนักทะเบียนเครดิต ประการที่สอง แบบสอบถามโดยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของผู้ให้บริการรายงานเครดิต กฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดการให้กับหน่วยงานเอง คำตอบของแบบสอบถามจะได้รับการตรวจสอบผ่านการสื่อสารติดตามผลหลายรอบกับผู้ตอบแบบสอบถามที่ผู้ให้บริการรายงานเครดิต ตลอดจนโดยการติดต่อบุคคลที่สามและปรึกษาแหล่งข้อมูลสาธารณะ และข้อมูลคำตอบแบบสอบถามนี้ยังต้องได้รับการยืนยันผ่านการประชุมทางไกลหรือการเยี่ยมชมสถานที่อีกด้วย

 

Depth of credit information index (ดัชนีข้อมูลสินเชื่อเชิงลึก)

ความลึกของดัชนีข้อมูลเครดิตจะวัดกฎและแนวทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อความครอบคลุม ขอบเขต และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตที่มีอยู่ผ่านสำนักเครดิตหรือสำนักทะเบียนเครดิต โดยจะได้รับคะแนน 1 คะแนนสำหรับคุณลักษณะแปดองค์ประกอบต่อไปนี้ของสำนักเครดิตหรือทะเบียนเครดิต (หรือทั้งสองหน่วยงาน)

 1. มีการแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบุคคล
 2. ทั้งข้อมูลเครดิตที่เป็นบวก (เช่น จำนวนเงินกู้เดิม จำนวนเงินกู้คงค้าง และรูปแบบการชำระคืนตรงเวลา) และข้อมูลเชิงลบ (เช่น การชำระเงินล่าช้า และจำนวนและจำนวนการผิดนัดชำระหนี้)
 3. ข้อมูลจากผู้ค้าปลีกหรือบริษัทสาธารณูปโภคมีการเผยแพร่เพิ่มเติมจากข้อมูลจากสถาบันการเงิน
 4. มีการกระจายข้อมูลทางประวัติอย่างน้อยสองปี สำนักงานเครดิตและสำนักทะเบียนที่ลบข้อมูลทันทีที่มีการชำระคืน หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบมากกว่า 10 ปีหลังจากที่มีการชำระคืนแล้วจะได้รับคะแนน 0 สำหรับองค์ประกอบนี้
 5. มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินกู้ที่ต่ำกว่า 1% ของรายได้ต่อหัว
 6. ตามกฎหมายแล้ว ผู้กู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของตนในสำนักสินเชื่อหรือสำนักทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในระบบเศรษฐกิจ สำนักสินเชื่อและสำนักทะเบียนที่เรียกเก็บเงินมากกว่า 1% ของรายได้ต่อหัวสำหรับผู้กู้เพื่อตรวจสอบข้อมูลจะได้รับคะแนน 0 สำหรับองค์ประกอบนี้
 7. ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเครดิตออนไลน์ได้ (เช่น ผ่านเว็บอินเตอร์เฟส การเชื่อมต่อระหว่างระบบกับระบบ หรือทั้งสองอย่าง)
 8. มีคะแนนเครดิตของสำนักเครดิตหรือสำนักทะเบียนเป็นบริการเสริมเพื่อช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ นำไปประเมินความน่าเชื่อถือของผู้กู้ได้

คะแนนของดัชนีจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 8 โดยค่าที่สูงกว่าแสดงถึงความพร้อมของข้อมูลเครดิตที่มากขึ้น ทั้งจากสำนักเครดิตหรือสำนักทะเบียนสินเชื่อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจให้กู้ยืม หากสำนักเครดิตหรือสำนักทะเบียนไม่ทำงานหรือครอบคลุมน้อยกว่า 5% ของประชากรผู้ใหญ่ คะแนนในดัชนีข้อมูลเครดิตเชิงลึกจะเป็น 0 คะแนน

ยกตัวอย่างเช่น ในลิทัวเนีย 

 • ทั้งสำนักเครดิตและสำนักทะเบียนสินเชื่อดำเนินการและครอบคลุมมากกว่า 5% ของประชากรผู้ใหญ่ ทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบุคคล (คะแนน 1) 
 • สำนักทะเบียนสินเชื่อจะไม่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระคืนตรงเวลา แต่สำนักสินเชื่อจะกระจายข้อมูลเครดิตทั้งด้านบวกและด้านลบ (คะแนน 1) 
 • ทะเบียนเครดิตจะไม่มีการแจกจ่ายข้อมูลจากผู้ค้าปลีกหรือสาธารณูปโภค แต่สำนักเครดิตยังคงมีการแจกจ่ายข้อมูลในส่วนนี้อยู่ (คะแนน 1)
 • ทั้งสำนักเครดิตและสำนักทะเบียนสินเชื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติอย่างน้อยสองปี (คะแนน 1)
 • ทั้งสำนักทะเบียนเครดิตและสำนักสินเชื่อเผยแพร่ข้อมูลจำนวนเงินกู้ที่ต่ำกว่า 1% ของรายได้ต่อหัว (คะแนน 1)
 • ผู้ยืมมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของตนทั้งในสำนักเครดิตและสำนักทะเบียนสินเชื่อฟรีปีละครั้ง (คะแนน 1)
 • ทั้งสำนักเครดิตและสำนักทะเบียนสินเชื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซเว็บ
  (คะแนน 1)
 • แม้ว่าทะเบียนเครดิตจะไม่ให้คะแนนเครดิต แต่สำนักเครดิตยังคงมีการให้คะแนน (คะแนน 1) 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้ลิทัวเนียได้คะแนนรวมกันทั้งหมด 8 คะแนนจากดัชนีข้อมูลเครดิตเชิงลึก

 

Credit bureau coverage (ความครอบคลุมของเครดิตบูโร)

ตามกำหนดของธนาคารโลก ความครอบคลุมของสำนักสินเชื่อจะต้องรายงานจำนวนบุคคลและบริษัทที่จดทะเบียนในฐานข้อมูลของสำนักสินเชื่อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2019 โดยมีข้อมูลประวัติการกู้ยืมภายใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งจำนวนบุคคลและบริษัทที่ไม่มีประวัติการกู้ยืมเงินใน ห้าปีที่ผ่านมา แต่ในส่วนของผู้ให้กู้จะขอรายงานเครดิตจากสำนักงานในช่วงระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2018 ถึง 1 มกราคม 2019 ตัวเลขนี้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรผู้ใหญ่ (ประชากรอายุ 15 ถึง 64 ปีในปี 2018 ตามตัวชี้วัดการพัฒนาโลกของธนาคารโลก) ซึ่งเครดิตบูโรถูกกำหนดให้เป็น บริษัท เอกชนหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รักษาฐานข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ (บุคคลหรือบริษัท) ในระบบการเงินและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเครดิตระหว่างเจ้าหนี้ (สำนักงานเครดิตหลายแห่งสนับสนุนกิจกรรมการธนาคารและการกำกับดูแลทางการเงินโดยรวมในทางปฏิบัติ แม้ว่าจะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักก็ตาม) สำนักงานสืบสวนสินเชื่อที่ไม่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารและสถาบันการเงินอื่นโดยตรงจะไม่ถูกนับและพิจารณาในหัวข้อความครอบคลุมของเครดิตบูโรนี้ และหากไม่มีเครดิตบูโรอยู่ในระบบ ค่าความครอบคลุมจะถือว่าเท่ากับ 0.0%

 

Credit registry coverage (ความครอบคลุมของการลงทะเบียนสินเชื่อ)

ตามกำหนดของธนาคารโลก ความครอบคลุมของการจดทะเบียนสินเชื่อจะต้องรายงานจำนวนบุคคลและบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนสินเชื่อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2019 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกู้ยืมภายในห้าปีที่ผ่านมา รวมทั้งจำนวนบุคคลและบริษัทที่ไม่มีประวัติการกู้ยืมใน ห้าปีที่ผ่านมา แต่ในส่วนของผู้ให้กู้จะขอรายงานเครดิตจากสำนักทะเบียนในช่วงระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2018 ถึง 1 มกราคม 2019 ตัวเลขนี้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรผู้ใหญ่ (ประชากรอายุ 15 ถึง 64 ปีในปี 2018 ตามตัวชี้วัดการพัฒนาโลกของธนาคารโลก) ทะเบียนสินเชื่อจะถูกกำหนดให้เป็นฐานข้อมูลที่จัดการโดยภาครัฐ ซึ่งปกติจะเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางหรือผู้อำนวยการธนาคารที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้ (บุคคลหรือบริษัท) ในระบบการเงินและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเครดิตระหว่าง ธนาคารและสถาบันการเงินที่มีการควบคุมอื่น ๆ (ในขณะที่วัตถุประสงค์หลักคือการช่วยกำกับดูแลการธนาคาร) และหากไม่มีการลงทะเบียนสินเชื่ออยู่ในระบบ ค่าความครอบคลุมจะถือว่า 0.0%

 

Reforms (การปฏิรูป)

ดัชนีข้อมูลสินเชื่อเชิงลึกจะวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความครอบคลุม ขอบเขต และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตที่มีผ่านทางสำนักเครดิตหรือสำนักทะเบียนเครดิตทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลกระทบของข้อมูล การเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะถูกจัดเป็นการปฏิรูปและระบุไว้ในบทสรุปของการปฏิรูป Doing business เพื่อรับทราบการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การปฏิรูปจะแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ แบบที่ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การทำธุรกิจยากขึ้น ซึ่งดัชนีข้อมูลสินเชื่อเชิงลึกจะใช้เกณฑ์ 3 ข้อต่อไปนี้เพื่อรับรองการปฏิรูป

ประการแรก การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อคะแนนของเขตเศรษฐกิจในดัชนีข้อมูลเครดิตจะจัดว่าเป็นการปฏิรูป ตัวอย่างของการปฏิรูปที่ส่งผลกระทบต่อดัชนี ได้แก่ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลเครดิตเชิงบวกนอกเหนือจากข้อมูลเชิงลบ การกระจายข้อมูลเครดิตจากสาธารณูปโภคหรือผู้ค้าปลีก หรือมีการให้คะแนนเครดิตเสริมขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ปรับปรุงคะแนนของเศรษฐกิจที่กำหนดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจากแปดประการของดัชนีด้านบนจะถือว่าเป็นการปฏิรูป การปฏิรูปบางอย่างอาจมีผลกระทบมากกว่าหนึ่งคุณลักษณะตัวอย่างเช่น การแนะนำสำนักสินเชื่อใหม่ที่ครอบคลุมมากกว่า 5% ของประชากรผู้ใหญ่ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบุคคล ตลอดจนข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ และให้การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์แก่ผู้ใช้ ทำให้ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 3 คะแนนในหัวข้อดัชนีนี้ ในทำนองเดียวกัน การออกกฎหมายที่รับประกันสิทธิ์ของผู้กู้ในการเข้าถึงข้อมูลของตนในสำนักสินเชื่อหรือสำนักทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในระบบเศรษฐกิจ จะแสดงถึงการปฏิรูปโดยได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นในดัชนีนี้ 1 คะแนน

ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มความครอบคลุมของสำนักสินเชื่อหรือทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจที่สูงกว่า 5% ของประชากรผู้ใหญ่อาจจัดเป็นการปฏิรูปได้เช่นกัน จากวิธีการวัดคะแนนการได้รับสินเชื่อ ถ้าหากสำนักเครดิตหรือสำนักทะเบียนไม่ทำงานหรือครอบคลุมน้อยกว่า 5% ของประชากรผู้ใหญ่ จะได้คะแนนดัชนีความครอบคลุมของข้อมูลเครดิต 0 คะแนน ผลของการปฏิรูปจะขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบการรายงานสินเชื่อของเขตเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทั้งแปดของดัชนี การขยายความครอบคลุมที่ไม่ถึง 5% ของประชากรผู้ใหญ่จะไม่จัดว่าเป็นการปฏิรูป แต่ผลการปรับปรุงจะยังคงบันทึกให้เห็นในรายงานสถิติล่าสุด

ประการที่สาม ในบางครั้งดัชนีข้อมูลเครดิตจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายโดยไม่แสดงผลต่อข้อมูลในปัจจุบันว่าเป็นการปฏิรูป โดยส่วนมาก วิธีดังกล่าวนี้สงวนไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่มีความพิเศษ เช่น การแนะนำกฎหมายที่อนุญาตให้มีการดำเนินการของเครดิตบูโรหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น