ความรู้เบื้องต้น EODB คืออะไร?

การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) จัดทำโดยธนาคารโลกครั้งแรกในปี 2003 ซึ่งความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจเป็นดัชนีที่ใช้ระบุสภาพแวดล้อมที่ใช้ในวงจรการธุรกิจตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ โดยอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจนั้นนอกจากจะใช้เพื่อระบุความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศนั้น ๆ แล้ว ยังใช้เป็นดัชนีเพื่อการเปรียบเทียบในการเลือกประเทศในการลงทุนสำหรับนักธุรกิจ และใช้เพื่อการปรับปรุงข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลำดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจด้วย สำหรับประเทศไทยธนาคารโลกเข้ามาศึกษาความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจครั้งแรกเมื่อปี 2005 ซึ่งครั้งแรกประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 20 จาก 145 ประเทศ และในปี 2020 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน และอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศ

การจัดอันดับ Doing Business

  • ธนาคารโลกได้ศึกษาความยาก-ง่ายในการเข้าประกอบธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและทำการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องทุกปี
  • ธนาคารโลกจะประเมินขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอในรูปแบบคะแนน (Doing Business score) และการจัดอันดับประเทศ
  • การปฏิรูป (Reform) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับ Doing Business ซึ่งหากภาครัฐสามารถสร้างการปฏิรูปยิ่งมาก จะยิ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ลดความยากจน เพิ่มอัตรารายได้ประชาชาติต่อหัว และเพิ่มการจ้างงาน