เริ่มต้นธุรกิจ

วิธีการจัดอันดับ (Doing Business Methodology) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ

ในข้อการเริ่มต้นธุรกิจนี้ จะประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบย่อยด้วยกันได้แก่ จำนวนขั้นตอน (Procedure), ระยะเวลา(Times) , ค่าใช้จ่าย (Cost), และเงินทุนขั้นต่ำในการเริ่มธุรกิจ (Paid-in Minimum Capital) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ใช้ในการเริ่มต้นและรวมไปถึงการดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการในเมืองธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละเขตเศรษฐกิจ และเพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปเปรียบเทียบกันได้จากทั้งหมด 190 เขตเศรษฐกิจ จึงใช้ธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นคนในประเทศเท่านั้น และมีเงินทุนเริ่มต้นเท่ากับ 10 เท่าของรายได้ต่อหัว นอกจากนั้น ธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ทั่วไปและมีพนักงานเป็นคนในประเทศระหว่าง 10 ถึง 50 คนในหนึ่งเดือนหลังจากเริ่มธุรกิจไปแล้ว การวัดคะแนนจะพิจารณาบริษัทจำกัด ในท้องถิ่นสองประเภทที่เหมือนกันในทุกด้าน ยกเว้นว่าบริษัทหนึ่งเป็นเจ้าของโดยผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 5 คนและอีกบริษัทหนึ่งเป็นเจ้าของโดยผู้ชายที่แต่งงานแล้ว 5 คน

ในการให้คะแนน ทางธนาคารโลกจะทำการบันทึกขั้นตอนทั้งหมดที่ใช้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจและดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการตลอดจนไปถึงเรื่องเวลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์และเงินทุนขั้นต่ำในการเริ่มต้นธุรกิจที่ชำระแล้ว ดังรูปต่อไปนี้ ขั้นตอนเหล่านี้จะรวมไปถึงกระบวนการที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการเมื่อได้รับการอนุมัติใบอนุญาตและการแจ้งเตือนการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับ บริษัท และพนักงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลากับค่าใช้จ่าย โดยบ่งบอกถึงจำนวนขั้นตอนและเงินทุนขั้นต่ำที่ชำระแล้วทำให้เกิดการเริ่มต้นธุรกิจ ที่มา: Doing Business database
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลากับค่าใช้จ่าย โดยบ่งบอกถึงจำนวนขั้นตอนและเงินทุนขั้นต่ำที่ชำระแล้วทำให้เกิดการเริ่มต้นธุรกิจ ที่มา: Doing Business database

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในการจัดอันดับ Ease of Doing Business ในหัวข้อการเริ่มต้นธุรกิจนี้ จะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของ 4 องค์ประกอบย่อยได้แก่ จำนวนขั้นตอน, ระยะเวลา, ค่าใช้จ่าย, และเงินทุนขั้นต่ำในการเริ่มต้นธุรกิจนั่นเอง

สมมติฐานกรณีศึกษา

เพื่อให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้ในหลาย ๆ เขตเศรษฐกิจทั่วโลก จึงจำเป็นต้องกำหนดสมมติฐานหลายประการเกี่ยวกับธุรกิจและขั้นตอนมาใช้ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ทางด้านธุรกิจ และทางด้านเจ้าของธุรกิจ นอกจากนี้ยังสันนิษฐานว่ามีข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการจ่ายสินบน

Business (ธุรกิจ)

 1. เป็นบริษัทจำกัด หรือเทียบเท่าตามกฎหมาย หากมีบริษัทจำกัดมากกว่าหนึ่งประเภท จะให้นับประเภทที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นหลัก โดยอิงข้อมูลจากแบบฟอร์มที่พบได้มากที่สุดจากทนายความของบริษัท หรือเอกสารจากสำนักงานสถิติ
 2. ข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจจะนำมาจากเมืองธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเขตเศรษฐกิจ ยกเว้น 11 เขตเศรษฐกิจที่ใช้ข้อมูลของเมืองธุรกิจใหญ่อันดับสอง
 3. ประเภทธุรกิจที่นำมาใช้เป็นข้อมูลจะต้องเป็นกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ทั่วไปเช่นการผลิตหรือการค้าขายสินค้าและบริการทั่วไป โดยธุรกิจที่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลได้ ได้แก่ ธุรกิจที่ทำกิจกรรมการค้าต่างประเทศและไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ระบบภาษีพิเศษเช่น สุรา หรือ ยาสูบ และรวมไปถึงกิจกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง
 4. ไม่มีสิทธิ์ได้รับสิ่งจูงใจในการลงทุนหรือสิทธิประโยชน์พิเศษใด ๆ
 5. เจ้าของเป็นคนในประเทศ 100%
 6. มีเจ้าของธุรกิจห้าคน โดยที่ไม่มีใครเป็นนิติบุคคล เจ้าของธุรกิจคนหนึ่งถือหุ้น 30% ของ บริษัท เจ้าของสองคนมีหุ้น 20% ต่อคนและเจ้าของสองคนมีหุ้นคนละ 15%
 7. ต้องได้รับการจัดการโดยระดับผู้อำนวยการท้องถิ่นขึ้น
 8. มีพนักงานระหว่าง 10 ถึง 50 คน ภายในหนึ่งเดือนหลังจากเริ่มดำเนินการโดยทั้งหมดต้องเป็นคนในประเทศ
 9. มีทุนเริ่มต้นเป็น 10 เท่า ของรายได้ต่อหัว
 10. มีผลประกอบการโดยประมาณอย่างน้อย 100 เท่าของรายได้ต่อหัว
 11. ตัวธุรกิจต้องเป็นการเช่าอาคารหรือสำนักงาน โดยที่เจ้าของต้องไม่ใช่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
 12. มีการเช่าพื้นที่สำนักงานรายปีเท่ากับรายได้ต่อหัว
 13. มีพื้นที่สำนักงานประมาณ 929 ตารางเมตร (10,000 ตารางฟุต)
 14. มีโฉนดของ บริษัท ยาว 10 หน้า

Owners (เจ้าของธุรกิจ)

 1. ต้องบรรลุนิติภาวะแล้วและสามารถตัดสินใจในฐานะผู้ใหญ่ได้ หากไม่มีการบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ให้ถือว่ามีอายุ 30 ปี
 2. มีภาวะปกติทั้งทางกายและจิต มีสุขภาพดี และไม่มีประวัติอาชญากรรม
 3. ถ้าแต่งงานแล้ว จะนับคู่แต่งงานให้มีความเป็นเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียว
 4. ในกรณีที่คำตอบที่มีปัญหาแตกต่างกันไปตามระบบกฎหมายที่ใช้กับหญิงหรือชาย (เช่นในกรณีเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายทางกฎหมาย) คำตอบที่ใช้จะเป็นคำตอบที่ใช้กับประชากรส่วนใหญ่

Procedure (จำนวนขั้นตอน)

ในหัวข้อนี้ จะเป็นการกำหนดให้เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ก่อตั้ง บริษัท กับบุคคลภายนอก (เช่นหน่วยงานของรัฐ ทนายความผู้ตรวจสอบบัญชี หรือเจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร) หรือคู่สมรส (หากจำเป็นตามกฎหมาย) การโต้ตอบระหว่างผู้ก่อตั้งบริษัท หรือเจ้าหน้าที่บริษัท และพนักงานจะไม่นับว่าเป็นขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการในอาคารเดียวกัน แต่อยู่คนละสำนักงานหรือที่เคาน์เตอร์ต่างกันจะนับเป็นขั้นตอนแยกกัน หากผู้ก่อตั้งต้องไปที่สำนักงานเดียวกันหลายครั้งสำหรับขั้นตอนตามลำดับที่แตกต่างกัน แต่ละขั้นตอนจะถูกนับแยกกัน ผู้ก่อตั้งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดด้วยตนเองโดยไม่มีพ่อค้าคนกลาง ผู้อำนวยความสะดวก นักบัญชีหรือทนายความเว้นแต่การใช้งานของบุคคลที่สามดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหรือได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ หากจำเป็นต้องใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญขั้นตอนที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวในนามของบริษัท จะนับเป็นขั้นตอนแยกต่างหาก 

ขั้นตอนทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละขั้นตอนจะนับเป็นขั้นตอนแยกกัน การอนุมัติจากคู่สมรสให้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือออกจากบ้านถือเป็นขั้นตอนหากกฎหมายกำหนดหรือหากไม่ได้รับการอนุมัติดังกล่าวคู่สมรสจะได้รับผลตามกฎหมายเช่นการสูญเสียสิทธิในการบำรุงรักษาทางการเงิน สำหรับการได้รับสิทธิ์ที่กำหนดโดยเพศเดียวเท่านั้นในการจดทะเบียนบริษัท และการดำเนินการหรือการได้รับเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นจะนับเป็นขั้นตอนหนึ่งและสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนถือเป็นขั้นตอนเพิ่มเติม และในกรณีนี้จะมีการนับเฉพาะขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับคู่สมรสหนึ่งคน แต่ไม่นับขั้นตอนอื่น ๆ ทั้งขั้นตอนก่อนและหลังการรวมตัวกันที่จำเป็นอย่างเป็นทางการหรือทำกันโดยทั่วไปในทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการจะได้รับการบันทึกไว้

นอกจากนี้ยังรวมถึงขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการติดต่ออย่างเป็นทางการหรือการทำธุรกรรมกับหน่วยงานสาธารณะ ตัวอย่างเช่นหากจำเป็นต้องมีตราประทับของบริษัท หรือตราประทับบนเอกสารทางราชการเช่นการสำแดงภาษีการได้รับตราประทับหรือตราประทับจะถูกนับเป็นขั้นตอนด้วย ในทำนองเดียวกันหากบริษัทต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเช่นการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแสดงหลักฐานการฝากเงินขั้นต่ำ ธุรกรรมนี้จะรวมเป็นขั้นตอนด้วย ซึ่งการจะลดขั้นตอนจะนับเฉพาะในกรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์ 4 ประการได้แก่ ถูกกฎหมาย, มีให้บริการสำหรับคนทั่วไป,  บริษัทส่วนใหญ่ใช้, และการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความล่าช้า

จำนวนขั้นตอนนี้จะนับเฉพาะขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งจะไม่รวมขั้นตอนเฉพาะทางอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม จะรวมไว้เฉพาะเมื่อใช้กับธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินกิจกรรมทางการค้าหรืออุตสาหกรรมทั่วไป ขั้นตอนที่บริษัทดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับบริการไฟฟ้าน้ำก๊าซและการกำจัดของเสียจะไม่รวมอยู่ในตัวชี้วัดทางธุรกิจ

Time (ระยะเวลา นับเป็นวัน)

เวลาจะถูกบันทึกในวันตามปฏิทิน มาตรการนี้จะรวบรวมระยะเวลาเฉลี่ยที่การรวมตัวของทนายความหรือผู้รับรองเอกสารระบุว่ามีความจำเป็นในทางปฏิบัติเพื่อดำเนินขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์โดยมีการติดตามผลขั้นต่ำกับหน่วยงานของรัฐและไม่มีการจ่ายเงินอย่างไม่เป็นทางการ โดยจะกำหนดเอาไว้ว่าเวลาขั้นต่ำที่ต้องใช้สำหรับแต่ละขั้นตอนคือหนึ่งวัน ยกเว้นสำหรับขั้นตอนที่สามารถทำออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเวลาขั้นต่ำที่ต้องใช้จะถูกบันทึกไว้เป็นครึ่งวัน ขั้นตอนการลงทะเบียนจะถือว่าเสร็จสิ้นเมื่อบริษัทได้รับเอกสารการจัดตั้งบริษัทหรือสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการได้ นอกจากนี้หากสามารถเร่งกระบวนการได้อย่างถูกกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขั้นตอนที่เร็วที่สุดจะถูกเลือกหากตัวเลือกนั้นมีผลต่อคะแนนของเศรษฐกิจมากกว่า

ในส่วนของการได้รับการอนุมัติจากคู่สมรสจะถือว่าอนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเว้นแต่จะต้องมีการรับรองการอนุญาต นอกจากนี้เวลาที่ผู้ประกอบการใช้ในการเตรียมข้อมูลเพื่อกรอกแบบฟอร์มจะไม่ถูกนับรวมในหัวข้อนี้ โดยจะถือว่าผู้ประกอบการตระหนักถึงข้อกำหนดการเข้าร่วมทั้งหมดและลำดับของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้น

Cost (ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ โดยคิดเป็นร้อยละของรายได้ต่อหัว)

ค่าใช้จ่ายจะถูกบันทึกเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเศรษฐกิจต่อหัว รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการทั้งหมดสำหรับบริการทางกฎหมายหรือวิชาชีพหากบริการดังกล่าวกำหนดโดยกฎหมายหรือใช้กันทั่วไปในทางปฏิบัติ ในส่วนของค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อและการออกหนังสือของ บริษัท จะรวมอยู่หัวข้อนี้ด้วยหากการทำธุรกรรมเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมาย แม้ว่าการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะสามารถนับเป็นขั้นตอนแยกต่างหาก แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้นับเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในหัวข้อนี้

กฎหมายของบริษัท รหัสการค้าและข้อบังคับเฉพาะและตารางค่าธรรมเนียมจะถูกใช้เป็นแหล่งในการคำนวณค่าใช้จ่าย ซึ่งในกรณีที่ไม่มีตารางค่าธรรมเนียมจะใช้การประมาณการของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีการประมาณการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลจะใช้การประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรวมกิจการ และหากผู้เชี่ยวชาญด้านการควบรวมกิจการหลายคนให้การประมาณที่แตกต่างกันระบบจะใช้ค่ามัธยฐานที่รายงานแทน ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายหัวข้อนี้จะไม่นับรวมสินบนในทุกกรณี

Paid-in minimum capital (เงินทุนขั้นต่ำที่ชำระแล้วในการเริ่มธุรกิจ)

ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำที่ชำระแล้วคือจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการต้องฝากในธนาคารหรือกับบุคคลที่สาม (เช่น ทนายความ) ก่อนการจดทะเบียนหรือไม่เกินสามเดือนหลังจากการรวมตัวกันและจะบันทึกเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเศรษฐกิจต่อหัว โดยทั่วไปจำนวนเงินจะระบุไว้ในรหัสการค้าหรือตามกฎหมายบริษัท ซึ่งข้อกำหนดทางกฎหมายจะต้องได้รับการรับรองบังคับใช้และนำไปใช้อย่างเต็มที่ ส่วนข้อจำกัดอื่น ๆ ทางกฎหมายในการดำเนินงานของบริษัทหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทุนขั้นต่ำจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมด ส่วนในกรณีที่มีการระบุทุนขั้นต่ำตามกฎหมายต่อหุ้นให้คูณด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของบริษัท

ในเขตเศรษฐกิจจำนวนมากต้องการเงินทุนขั้นต่ำ แต่อนุญาตให้ธุรกิจจ่ายเพียงบางส่วนก่อนการจดทะเบียนโดยส่วนที่เหลือจะต้องจ่ายหลังจากปีที่เริ่มดำเนินการ ตัวอย่างเช่นในเอลซัลวาดอร์ในเดือนพฤษภาคม 2019 ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำคือ 2,000 ดอลลาร์ซึ่งต้องจ่าย 5% ก่อนการลงทะเบียน ดังนั้นทุนขั้นต่ำที่ชำระแล้วที่บันทึกไว้สำหรับเอลซัลวาดอร์คือ $ 100 หรือ 2.6% ของรายได้ต่อหัว

Reforms

ตัวชี้วัดการเริ่มต้นธุรกิจจะติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความสะดวกในการรวมและดำเนินงานบริษัท จำกัดทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่มีต่อข้อมูลการเปลี่ยนแปลง บางอย่างถือเป็นการปฏิรูปและระบุไว้ในบทสรุปของการปฏิรูปการทำธุรกิจเพื่อบันทึกการดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยการปฏิรูปจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประเภทที่ทำให้ง่ายต่อการทำธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การทำธุรกิจยากขึ้น การเริ่มต้นธุรกิจจะใช้ชุดตัวชี้วัดเพียงเกณฑ์เดียวในการยอมรับการปฏิรูป

ผลของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะได้รับการประเมินโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสัมบูรณ์ในคะแนนรวมของชุดตัวชี้วัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในช่องว่างของคะแนนสัมพัทธ์ การปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 0.5 คะแนนขึ้นไปในคะแนน และ 2% หรือมากกว่าในช่องว่างคะแนนสัมพัทธ์ถือเป็นการปฏิรูปยกเว้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการจัดทำดัชนีค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการโดยอัตโนมัติให้เป็นดัชนีราคาหรือค่าจ้าง ยกตัวอย่างเช่นหากการดำเนินการร้านค้าครบวงจรใหม่สำหรับการจดทะเบียนบริษัท ช่วยลดเวลาและขั้นตอนในลักษณะที่คะแนนเพิ่มขึ้น 0.5 คะแนนขึ้นไปและช่องว่างโดยรวมลดลง 2% หรือมากกว่าการเปลี่ยนแปลง จะถือว่าเป็นการปฏิรูป ส่วนการปรับปรุงค่าธรรมเนียมเล็กน้อยหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอื่น ๆ ในตัวชี้วัดที่มีผลกระทบโดยรวมน้อยกว่า 0.5 คะแนนต่อคะแนนรวมหรือ 2% ของช่องว่างนั้นไม่ได้เป็นการปรับปรุงในระดับหนึ่ง แต่ข้อมูลจะได้รับการอัปเดตตามนั้น