ติดต่อสอบถาม

กองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2356-9999
อีเมล digital.gov@opdc.go.th

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget”][/siteorigin_widget]