พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)

การประชุมหารือ เรื่อง “การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)”

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง “การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และนายจักกฤช  อุเทนสุต ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ร่วมชี้แจงและนำเสนอ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 135 คน จาก 31 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาระบบ NSW ซึ่งจะช่วยยกระดับ Doing Business ด้านการค้าระหว่างประเทศ และการดำเนินการตามข้อเสนอ Ten for Ten ในการลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรการค้าผ่านแดนทางบกสู่ระบบดิจิทัลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมหารือ ดังนี้

  1. แนวทางการพัฒนาระบบ NSW ให้เป็นระบบการให้บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully digital) 
  • ใบอนุญาตที่ต้องให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอ ณ สำนักงาน (Walk-in) ให้พัฒนาให้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ Online ทั้งผ่านระบบ NSW หรือผ่าน Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการได้แบบหลายช่องทาง (Omni-channel) 
  • เห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบ NSW ให้เป็นระบบการให้บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully digital) ปี 2564 – 2565 เช่น การพัฒนา Single Form การพัฒนาระบบ e-Phyto Certificates ภายในอาเซียน การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล การเชื่อมโยงใบอนุญาต/ใบรับรองตามรายการพิกัดศุลกากร เป็นต้น

ทั้งนี้ ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบทั้งของหน่วยงานรัฐ อาเซียนและประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งต้องพัฒนาแนวทางการมอบอำนาจ ระบบการยืนยันตัวตนและการชำระเงินออนไลน์ด้วย

  1. แนวทางการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศผ่านระบบ NSW
  • คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อปรับปรุงกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อมูลรายการสินค้าควบคุม ทั้งนี้ คาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
  1. แนวทางการพัฒนาพิกัดศุลกากรในสินค้าควบคุม

มีผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้แจ้งหรือแจ้งพิกัดศุลกากรไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ประกอบการไม่ทราบและยื่นเอกสารไม่ครบ จนทำให้ถูกปรับ/ริบสินค้า จึงควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

  • ถ่ายโอนภารกิจไปให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออก หรือถ่ายโอนอำนาจให้หน่วยงานหลักเป็นผู้ควบคุมกำกับการอนุญาตเพียงหน่วยงานเดียว
  • กำหนดแนวทางให้สามารถผ่อนผันการส่งออกได้ กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งพิกัดสินค้าในระบบสารสนเทศ อันเป็นผลจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของหน่วยงาน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าพิกัดศุลกากรใดเหมาะสมที่จะถ่ายโอนภารกิจหรือถ่ายโอนอำนาจนั้น ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาว่ามีจำนวนเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละด่านเพียงพอที่จะปฏิบัติงานหรือไม่