SMEs คืออะไร? รู้จักก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

ปัจจุบัน หลายคนให้ความสนใจในการทำธุรกิจในรูปแบบ SMEs ซี่งย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดลักษณะของ SMEs ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

1) วิสาหกิจขนาดย่อม: กิจการผลิตสินค้า มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท

2) วิสาหกิจขนาดกลาง: กิจการผลิตสินค้า มีจำนวนการจ้างงาน 50-200 คน หรือมีรายได้ต่อปี 100-500 ล้านบาท กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก มีจำนวนการจ้างงาน 30-100 คน หรือมีรายได้ต่อปี 50-300 ล้านบาทSMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นการเพิ่มอัตราการจ้างงานงาน เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ สร้างนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบการธุรกิจ หากดูตัวเลขอ้างอิงที่ทางธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB รายงานเมื่อปี 2563 (กราฟที่ 1) พบว่า SMEs ของประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ต่อ GDP ได้ถึง 43% (วิสาหกิจขนาดกลาง 12% และวิสาหกิจขนาดย่อม 31%) ซึ่งตัวเลขใกล้เคียงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ และ SMEs มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง (วิสาหกิจขนาดกลาง 3.9% และวิสาหกิจขนาดย่อม 5.4%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า SMEs จะเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะธุรกิจ SMEs เป็นแหล่งการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ต่อไป

กราฟที่ 1 โครงสร้าง GDP ของประเทศไทย จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2561
กราฟที่ 1 โครงสร้าง GDP ของประเทศไทย จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2561

(ที่มา: Trade, Global Value Chains, and Small and Medium-sized Enterprises in Thailand: A firm-level panel analysis (p.2), by Korwatanasakul U. and Paweenawat S.W., 2020, ADBI Working Paper Series No.1130.)

ปัจจุบันธุรกิจ SMEs ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเข้าถึงสินเชื่อได้ยากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐได้เร่งออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ทั้งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) การพักชำระหนี้ การค้ำประกันสินเชื่อ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ การลดค่าน้ำ-ค่าไฟให้กิจการขนาดเล็ก การจ่ายเงินเยียวยาทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากรณีโควิด-19 และการสนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยการให้สิทธิประโยชน์กับ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนในระบบที่ สสว. จัดทำขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและเป็นแหล่งการจ้างงานหลักของประเทศให้มีเงินทุนและสภาพคล่องเพียงพอ สามารถประคับประคองธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ เพื่อให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งเมื่อสถานการณ์
โควิด-19 ผ่อนคลายลง