กรมที่ดินมุ่งมั่นยกระดับ ความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้เปิดเผยว่า ได้นำทีมเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิรูปที่เกิดขึ้นในด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลก ผ่านการประชุมระบบทางไกล (Video Conference) จากธนาคารโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา และทีมวิจัยของธนาคารโลก ประเทศมาเลเซีย

โดยกรมที่ดินได้ชี้แจงผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อยกระดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยที่ผ่านมากรมที่ดินได้นำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกมาปรับปรุงการบริการด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินในหลายๆ เรื่อง อาทิ

1.การลดระยะเวลา และลดขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สิน โดยการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งวันนี้หากบริษัทจะไปทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินแห่งใดก็ตาม ไม่ต้องไปติดต่อขอสำเนาเอกสารของบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ให้ยุ่งยากเหมือนก่อนแต่อย่างใด

2. การพัฒนาโปรแกรม LandsMaps โดยการซ้อนทับข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Zoning Layer) และผังเมืองรวมได้ทั่วประเทศผ่าน Application LandsMaps เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ตำแหน่ง สภาพพื้นที่ด้วย Street View และข้อมูลอื่นๆ เช่น ราคาประเมินที่ดิน ที่ค้นหาได้ง่ายโดยผ่านโทรศัพท์มือถือจากที่ใดก็ได้

3. กรมที่ดินมีโปรแกรมการคำนวณภาษีอากรที่ประชาชนทั่วไปสามารถคิดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงานที่ดิน เพียงใช้ http:lecs.dol.go.th/rcal หรือ www.dol.go.th ผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทำให้เกิดความสะดวกในการทำนิติกรรม

4. เรื่องความโปร่งใสและมาตรการการชดใช้ค่าเสียหาย 1) กรมที่ดินได้มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติคดีพิพาทที่ดำเนินการในศาล และมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาระสำคัญที่ผู้เสียหายสามารถยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางเว็บไซต์ของกรมที่ดิน 2) กรมที่ดินได้เปิดใช้งานระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต (e -Lands Announcement) ซึ่งประชาชนสามารถค้นหาประกาศของสำนักงานที่ดิน 461 สาขาทั่วประเทศ

5. กรมที่ดินได้เปิดให้บริการ Line Official Account @teedin สร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสะดวกยิ่งขึ้น เพียงแค่ @teedin หรือ สแกน QR Code ก็จะสามารถเข้าถึงสำนักงานที่ดินได้ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ สามารถสอบถาม ขอคำปรึกษาต่างๆ ก่อนเข้ารับบริการที่สำนักงานที่ดิน และสามารถติดตามสถานะของงานได้แบบ Real time นายนิสิต อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ธนาคารโลกและสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ได้นำผลการปฏิรูปที่เกี่ยวกับ Ease of Doing Business เข้ามาเพื่อขับเคลื่อน ทำให้กรมที่ดินได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามของกรมที่ดินจะช่วยให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการประกอบธุรกิจที่ดีขึ้น