การประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมหารือ ดังนี้ ด้านการได้รับสินเชื่อ เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเครดิต (ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด) ในรายงาน DB 2020 ประเทศไทยมีคะแนนด้านการได้รับสินเชื่อ 70 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 48 ซึ่งหากมีการปฏิรูปจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (High Impact) ต่ออันดับรวมของประเทศไทยใน Ease of Doing Business  ปัจจุบัน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ […]

การประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมหารือ ดังนี้ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม) ในรายงาน DB 2020 ธนาคารโลกได้ประเมินขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจของประเทศไทยไว้ที่ 5 ขั้นตอน และใช้เวลา 6 วัน ซึ่งในปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้มีการรวมขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ การจด VAT และการขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้ในขั้นตอนเดียว ผ่านทางการ Walk in ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ผู้ประกอบการยังต้องไปดำเนินการที่สำนักงานประกันสังคม จึงควรรวมขั้นตอนการขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้ดำเนินการไปพร้อมกับขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ การขึ้นทะเบียน […]

การประชุมหารือ เรื่อง “การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการได้รับสินเชื่อ”

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง “การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการได้รับสินเชื่อ” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางสาวรัชฎา อนันตวราศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญภาคการเงินอาวุโส ธนาคารโลกประจำประเทศไทย นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงาน ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับการประเมินพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และการดำเนินการจดแจ้งหลักประกันทางธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมหารือ ดังนี้ การปรับปรุงกฎหมายโดยใช้กลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 การประกาศใช้ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยเพิ่มประเภททรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ เช่น กิจการ […]

พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)

การประชุมหารือ เรื่อง “การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)” สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง “การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอารีย์พันธ์  เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และนายจักกฤช  อุเทนสุต ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ร่วมชี้แจงและนำเสนอ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 135 คน จาก 31 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาระบบ NSW ซึ่งจะช่วยยกระดับ Doing Business ด้านการค้าระหว่างประเทศ […]

การประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การประชุมเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) และ 10 ข้อเสนอ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten) วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) และ 10 ข้อเสนอ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten)” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีนายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของหน่วยงานในการยกระดับคะแนน Doing Business ในแต่ละด้าน และการดำเนินการ Ten for Ten […]

รูปแบบธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็นจำนวนมาก ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้จำแนกขนาดของ SMEs ตามนิยามใหม่ที่ประกาศในกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 คือ จำนวนการจ้างงานหรือรายได้รวม มีรายละเอียด ดังนี้ 1) วิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise): กิจการผลิตสินค้า มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก มีจำนวนการจ้างงาน ไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยในส่วนของวิสากิจขนาดย่อมได้รวมกลุ่มวิสาหกิจ รายย่อย (Micro Enterprise) เข้าไว้ด้วย ใช้เกณฑ์ดังนี้ กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 5 คน หรือมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท 2) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise): […]

SMEs คืออะไร? รู้จักก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

ปัจจุบัน หลายคนให้ความสนใจในการทำธุรกิจในรูปแบบ SMEs ซี่งย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดลักษณะของ SMEs ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 1) วิสาหกิจขนาดย่อม: กิจการผลิตสินค้า มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท 2) วิสาหกิจขนาดกลาง: กิจการผลิตสินค้า มีจำนวนการจ้างงาน 50-200 คน หรือมีรายได้ต่อปี 100-500 ล้านบาท กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก มีจำนวนการจ้างงาน 30-100 คน หรือมีรายได้ต่อปี 50-300 ล้านบาทSMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นการเพิ่มอัตราการจ้างงานงาน เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ สร้างนวัตกรรม […]

พาณิชย์ชวนช้อปสินค้านักออกแบบรุ่นใหม่กว่า 60 แบรนด์ ดัน Micro SMEs ลุยตลาดอีคอมเมิร์ซ

กระทรวงพาณิชย์ผนึกความร่วมมือ Shopeeผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนผู้ประกอบการ Micro SMEs กลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่จากโครงการ Talent Thai และ Designers’ Room เข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์“Shopee”

บีโอไอเผยการลงทุนครึ่งปีแรกของปี 64 คำขอมูลค่ากว่า 3.8 แสนล้านบาท FDI เติบโต 3.8 เท่า ญี่ปุ่นครองอันดับหนึ่ง

บีโอไอเผยยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 มูลค่ากว่า 3.8 แสนล้านบาท เติบโตร้อยละ 158 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ผลจากการลงทุนขนาดใหญ่ในกิจการพลังงานไฟฟ้า โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงสุดอยู่ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ ขณะที่ FDI ครึ่งปีแรกมีมูลค่าสูงถึง 2.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 3.8 เท่า โดยการลงทุนจากญี่ปุ่นครองอันดับหนึ่งการขอรับการส่งเสริมฯ สูงสุด

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา “ล็อก ไม่ล็อก หรือ WFH 100% ราชการพร้อมให้บริการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนและส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 67 คน

1 2