4 กลยุทธ์ ในการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ายุค Marketing 5.0
4 กลยุทธ์ ในการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ายุค Marketing 5.0

การอบรม
4 กลยุทธ์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในยุคการตลาด 5.0

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom

เข้าร่วมผ่านทาง Facebook

ความง่ายในการทำธุรกิจคืออะไร?

EODB เป็นรายงานเกี่ยวกับความยากลำบากในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นการศึกษาที่ตีพิมพ์โดยธนาคารโลก ซึ่งจัดอันดับความยากลำบากในการทำธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความสะดวกในด้านเวลาในการให้บริการ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลที่มีอิทธิพลหรือขัดขวางการดำเนินธุรกิจ เมตริกนี้มีสิบส่วน ครอบคลุมพื้นฐานของวัฏจักรธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความง่ายในการทำธุรกิจ สำคัญกับเราอย่างไร?

รายงานการวิจัยทางธุรกิจมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ เพราะนักลงทุนต่างชาติจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในประเทศต่างๆ ประเทศที่ใช้งานง่ายและมีกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนก็เป็นประเทศที่น่าลงทุน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของภาครัฐอีกด้วย และเปิดโอกาสให้รัฐบาลปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับตัวอย่างของประเทศอื่นๆ ที่มีระบบที่ดีเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการปรับปรุง

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อการพัฒนา e-Service (Behavioral Economics for e-Service)
Behavioral Economics for e-Service

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อการพัฒนา e-Service (เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสำหรับ e-Service)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เวลา 13.30-16.30 น.

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom

Join us on Facebook