4 กลยุทธ์ ในการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ายุค Marketing 5.0
4 กลยุทธ์ ในการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ายุค Marketing 5.0

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
4 กลยุทธ์ในการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ายุค Marketing 5.0

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom

เข้าร่วมผ่านทาง Facebook

ความง่ายในการทำธุรกิจคืออะไร?

ความง่ายในการทำธุรกิจ (EoDB) คือ รายงานความยากในการทำธุรกิจ คือ รายงานผลการศึกษาจัดอันดับความยากในการทำธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจัดทำโดยธนาคารโลก (World Bank) โดยศึกษากระบวนการและอำนวยความสะดวกด้านเวลาในการให้บริการ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลที่มีส่วนหรือขัดขวางการดำเนินธุรกิจ ตัวชี้วัดนี้มีสิบส่วน ซึ่งครอบคลุมพื้นฐานของวงจรธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงการปิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความง่ายในการทำธุรกิจ สำคัญกับเราอย่างไร?

รายงานการวิจัยการทำธุรกิจมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ เพราะนักลงทุนต่างชาติจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในประเทศต่างๆ ประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจได้ง่ายและมีกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนถือเป็นประเทศที่น่าลงทุน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของภาครัฐอีกด้วย และให้โอกาสภาครัฐปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือระเบียบข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพชัดเจน พร้อมทั้งนำตัวอย่างของประเทศอื่นๆ ที่มีระบบดีมาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุง

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อการพัฒนา e-Service (Behavioral Economics for e-Service)
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อการพัฒนา e-Service (Behavioral Economics for e-Service)

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อการพัฒนา e-Service (Behavioral Economics for e-Service)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30-16.30

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom

เข้าร่วมผ่านทาง Facebook