มิถุนายน

กรกฎาคม 2020

สิงหาคม
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
1
2
3
4
Events for กรกฎาคม

1st

No Events
Events for กรกฎาคม

2nd

Events for กรกฎาคม

3rd

No Events
Events for กรกฎาคม

4th

No Events
5
6
7
8
9
10
11
Events for กรกฎาคม

5th

Events for กรกฎาคม

6th

Events for กรกฎาคม

7th

No Events
Events for กรกฎาคม

8th

Events for กรกฎาคม

9th

No Events
Events for กรกฎาคม

10th

No Events
Events for กรกฎาคม

11th

12
13
14
15
16
17
18
Events for กรกฎาคม

12th

No Events
Events for กรกฎาคม

13th

Events for กรกฎาคม

14th

Events for กรกฎาคม

15th

No Events
Events for กรกฎาคม

16th

No Events
Events for กรกฎาคม

17th

Events for กรกฎาคม

18th

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Events for กรกฎาคม

19th

No Events
Events for กรกฎาคม

20th

Events for กรกฎาคม

21st

No Events
Events for กรกฎาคม

22nd

No Events
Events for กรกฎาคม

23rd

Events for กรกฎาคม

24th

No Events
Events for กรกฎาคม

25th

No Events
26
27
28
29
30
31
1
Events for กรกฎาคม

26th

Events for กรกฎาคม

27th

Events for กรกฎาคม

28th

No Events
Events for กรกฎาคม

29th

Events for กรกฎาคม

30th

No Events
Events for กรกฎาคม

31st

No Events

 

Ease of Doing Business คืออะไร?

Ease of Doing Business (EoDB) หรือ รายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ คือรายงานผลการศึกษาการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งจัดทำขึ้นโดย World Bank (ธนาคารโลก) โดยศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฏหมาย กฏระเบียบของภาครัฐว่ามีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งตัวชี้วัดนี้มีด้วยกันทั้งหมด 10 ด้าน โดยจะครอบคลุมพื้นฐานของวงจรธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness

 

Ease of Doing Business มีความสำคัญอย่างไรกับเรา?

รายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ ซึ่ง
ประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจง่าย มีกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนถือได้ว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ และทำให้ภาครัฐได้เห็นช่องทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือกฎระเบียบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพได้ชัดเจน ตลอดจนการนำตัวอย่างของประเทศอื่นๆ ที่มีระบบที่ดีมาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Sign up for NewsHub Daily Digest and get the best News, tailored for you.