กรมที่ดินมุ่งมั่นยกระดับ ความง่ายในการประกอบธุรกิจ

วันนี้ผมได้นำทีมเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิรูปที่เกิดขึ้นในด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลก ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) จากธนาคารโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา และทีมวิจัยของธนาคารโลก ประเทศมาเลเซียครับ โดยกรมที่ดินได้ชี้แจงผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อยกระดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลครับ

โดยที่ผ่านมากรมที่ดินได้นำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกมาปรับปรุงการบริการด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ

1. การลดระยะเวลา และลดขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สิน

โดยการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งวันนี้หากบริษัทจะไปทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินแห่งใดก็ตาม ไม่ต้องไปติดต่อขอสำเนาเอกสารของบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ให้ยุ่งยากเหมือนก่อนแต่อย่างใดครับ

2. การพัฒนาโปรแกรม LandsMaps

โดยการซ้อนทับข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Zoning Layer) และผังเมืองรวมได้ทั่วประเทศผ่าน Application LandsMaps เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ตำแหน่ง สภาพพื้นที่ด้วย Street View และข้อมูลอื่น ๆ เช่น ราคาประเมินที่ดิน ที่ค้นหาได้ง่ายโดยผ่านโทรศัพท์มือถือจากที่ใดก็ได้

3. กรมที่ดินไดจัดทำโปรแกรมการคำนวณภาษีอากรที่ประชาชนทั่วไปสามารถคิดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ด้วยตนเอง

โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงานที่ดิน เพียงเข้าใช้ http : lecs.dol.go.th/rcal หรือ www.dol.go.th ผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทำให้เกิดความสะดวกในการทำนิติกรรมมากครับ

4. เรื่องความโปร่งใสและมาตรการการชดใช้ค่าเสียหาย

1) กรมที่ดินได้มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติคดีพิพาทที่ดำเนินการในศาล และมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาระสำคัญที่ผู้เสียหายสามารถยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ทางเว็บไซต์ของกรมที่ดิน
2) กรมที่ดินได้เปิดใช้งานระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต (e -Lands Announcement) ซึ่งประชาชนสามารถค้นหาประกาศของสำนักงานที่ดินได้ทั่วประเทศ 463 สาขา

5. กรมที่ดินได้เปิดให้บริการ Line Official Account @teedin

สร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสะดวกยิ่งขึ้น เพียงแค่ @teedin หรือ สเกน QR Code ก็จะสามารถเข้าถึงสำนักงานที่ดินได้ทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ สามารถสอบถาม ขอคำปรึกษาต่าง ๆ ก่อนเข้ารับบริการที่สำนักงานที่ดิน และสามารถติดตามสถานะของงานได้แบบ Real time ครับ
การที่ธนาคารโลกและสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ได้นำผลการปฏิรูปที่เกี่ยวกับ Ease of Doing Business เข้ามาเพื่อขับเคลื่อน ทำให้กรมที่ดินได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามของกรมที่ดินจะช่วยให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการประกอบธุรกิจที่ดีขึ้นครับ
นี้คืองานดี ๆ วันนี้ครับ