GETTING CREDIT

การปฏิรูปใน DOING BUSINESS 2020

1 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ ระหว่างหน่วยงานที่มีระบบจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งก่อให้เกิดสิทธิในหลักประกันของสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท (การจำนอง ลีสซิ่ง/เช่าซื้อ การนำบัญชีลูกหนี้ไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ และการขายแบบหน่วงกรรมสิทธิ์) ร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเข้าด้วยกัน

Getting credit
1. On the process of connecting the information of business security among the property registration authorities.