ถ่ายทอดสด การสัมมนาเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ครั้งที่ 3)

การสัมมนาเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของธนาคารโลก (Doing Business) ครั้งที่ 3

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลี่ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

Ease of Doing Business คืออะไร?

Ease of Doing Business (EoDB) หรือ รายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ คือรายงานผลการศึกษาการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งจัดทำขึ้นโดย World Bank (ธนาคารโลก) โดยศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฏหมาย กฏระเบียบของภาครัฐว่ามีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งตัวชี้วัดนี้มีด้วยกันทั้งหมด 10 ด้าน โดยจะครอบคลุมพื้นฐานของวงจรธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Ease of Doing Business มีความสำคัญอย่างไรกับเรา?

รายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ ซึ่งประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจง่าย มีกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนถือได้ว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ และทำให้ภาครัฐได้เห็นช่องทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือกฎระเบียบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพได้ชัดเจน ตลอดจนการนำตัวอย่างของประเทศอื่นๆ ที่มีระบบที่ดีมาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ถ่ายทอดสด
การสัมมนาเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐ
ในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ครั้งที่ 3)

การสัมมนาเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ตามแนวทางของธนาคารโลก (Doing Business) ครั้งที่ 3

วันที่ 5 สิงหาคม 2564
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลี่ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง