จดทะเบียนทรัพย์สิน

1 ไม่ต้องมีขั้นตอนการยื่นสำเนาหนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการจดทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ระหว่างกรมที่ดิน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ระหว่างกรมที่ดิน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 19 เมษายน 2560) และในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่ 2 มกราคม 2562

2. กรมที่ดินยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นของทางราชการ (ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ระหว่างสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับกรมที่ดิน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551)

3 เพิ่ม Function ของโปรแกรม LandsMaps เช่น การค้นหาจากสถานที่สำคัญ การเปิดเผยข้อมูลที่ดินโดยไม่ต้องใช้เลขโฉนด ซ้อนทับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning layer) ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด (Website ของ LandsMaps http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ )

 

Registering property

1. Certificate from DBD is not required to register the property due to data sharing between DOL and DBD ( according to The MOU concerning the collaboration of data sharing between Department of Lands and Department of Business Development on 19 April 2017)

2. Land Offices will not require copy of ID, house registration and others (according to The MOU concerning the request to use the information of civil registration from Central Registration Office between Department of Provincial Administration and Department of Lands on 12 May 2551).

3. LandsMaps will offer new functions such as searching from an important place and disclosing land information without using the title deed number in Bangkok and some provincial areas.