ขออนุญาตก่อสร้าง

1 การปรับปรุงกระบวนการสุ่มตรวจอาคาร จากเดิม 7 ครั้ง เหลือ 3 ครั้ง (ครั้งแรกตรวจสอบเมื่อเริ่มทำการก่อสร้าง ครั้งที่สองตรวจสอบเมื่อทำการก่อสร้าง และครั้งที่สามตรวจสอบเมื่ออาคารแล้วเสร็จ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 (ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561)

2 ลดระยะเวลาการออกเอกสารรับรองการใช้อาคาร จากเดิม 30 วัน เป็น 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง (ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561)

3. วิศวกร และสถาปนิกที่ตรวจแบบและทำการลงนามรับรองแบบ (Verify) จะมีวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี (กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของกรุงเทพมหานคร)
ใน http://office.bangkok.go.th/csc/images/Files/files/standart_position/7engineer/3-7-009.PDF

4.ขั้นตอนการทดสอบดิน (Soil test) มิได้ใช้บังคับแก่การขออนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดเล็กตามสมมติฐานการประเมินของธนาคารโลก นอกจากนี้กรมโยธา และกทม. มีข้อมูลดินที่ทำการทดสอบดิน (Soil test) ของกรุงเทพฯ ให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการคำนวนแบบการก่อสร้างได้

 

Dealing with construction permits

1. Reducing the amount of random inspection from 7 to 3 times ( 1st-starting of the construction, 2nd-during the construction and 3rd-completing the construction) effected from 11 April 2018 (according to The Bangkok Regulation concerning the practice of building inspection and control B.E.2561)

2. Shortening the period for issuing the building certificate, from 30 days to 15 days (according to The Bangkok Regulation concerning the practice of building inspection and control B.E.2561)

3. Engineer and architect, who inspect and verify the building plan, must have working experience at least 1 year.

4. Soil test will not apply to the request of construction permit of small building, according to the evaluation of World Bank. In addition, private sectors are allowed to use the information of Bangkok soil test from Department of Public Works and Town & Country Planning and Bangkok to estimate the construction plan.